กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
:: วิชาเลือกเสรี ::
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูประจำวิชา ผู้สมัคร/เปิดรับ ดาวน์โหลด
1 S033 ฟุตซอล (รับเฉพาะ ม.1/1 - 1/7) นายชยพล เก่าแก่กุลวงศ์ 20/20
2 S034 วอลเลย์บอล (รับเฉพาะ ม.1/1 - 1/7) นายขวัญชัย พรมบุปผา 20/20
3 S035 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (รับเฉพาะ ม.1/1 - 1/7) นางเบญจวรรณ ชูรา 14/20
4 S036 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (รับเฉพาะ ม.1/1 - 1/7) นางสาวกาญจนา จ่าแสนชื่น 0/20
5 S037 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (รับเฉพาะ ม.1/1 - 1/7) นางสาวกนกพร เทพธี 20/20
6 S038 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (รับเฉพาะ ม.1/1 - 1/7) นางนันทยา ศรีกุลนาวา 0/20
7 S039 นักบัญชีรุ่นจิ๋ว (รับเฉพาะ ม.1/1 - 1/7) นางจิรกาล สุภศร 20/20
8 S040 มวยไทย (รับเฉพาะ ม.1/1 - 1/7) นายป้องยศ สุนทรารักษ์ 20/20
9 S041 เกมกีฬาและนันทนาการ (รับเฉพาะ ม.1/1 - 1/7) นายวสันต์ อยู่สบาย 20/20
10 S042 ทฤษีดนตรีสากล (รับเฉพาะ ม.1/1 - 1/7) นางสาวพัชรมณฑ์ ถวิลบุญ 0/20
11 S043 คนตรีสากล (รับเฉพาะ ม.1/1 - 1/7) นายธนพล สิงห์มนัส 20/20
12 S044 อาหารว่างและเครื่องดื่ม (รับเฉพาะ ม.1/1 - 1/7) นายฤทธิกร โยธสิงห์ 20/20
13 S045 นาฏศิลป์เพื่อการแสดง (รับเฉพาะ ม.1/1 - 1/7) นางสาวรัชวิน โปร่งสูงเนิน 6/20
14 S046 นาฏศิลป์สากล (รับเฉพาะ ม.1/1 - 1/7) นางสาวลภัสรดา สมานสารกิจ 1/20
15 S047 ดนตรีไทยพื้นฐาน (รับเฉพาะ ม.1/1 - 1/7) นายศุภนิมิตร ฤาไชยสา 20/20
16 S048 ทักษะศิลปะ (รับเฉพาะ ม.1/1 - 1/7) นายกัณตพัฒน์ โรจนเศวต 20/20
17 S049 ฟุตซอล (รับเฉพาะ ม.2/1 - 2/7) นายชยพล เก่าแก่กุลวงศ์ 19/20
18 S050 วอลเลย์บอล (รับเฉพาะ ม.2/1 - 2/7) นายขวัญชัย พรมบุปผา 20/20
19 S051 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (รับเฉพาะ ม.2/1 - 2/7) นางเบญจวรรณ ชูรา 0/20
20 S052 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (รับเฉพาะ ม.2/1 - 2/7) นางสาวบำเพ็ญ สุขสำราญ 1/20
21 S053 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (รับเฉพาะ ม.2/1 - 2/7) นางสาวกนกพร เทพธี 2/20
22 S054 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (รับเฉพาะ ม.2/1 - 2/7) นางกุลศิริ โจมพรม 0/20
23 S055 นักบัญชีรุ่นจิ๋ว (รับเฉพาะ ม.2/1 - 2/7) นางจิรกาล สุภศร 20/20
24 S056 มวยไทย (รับเฉพาะ ม.2/1 - 2/7) นายป้องยศ สุนทรารักษ์ 20/20
25 S057 ช่างขนมไทย (รับเฉพาะ ม.2/1 - 2/7) นางจันทร์เพ็ญ ชาภักดี 20/20
26 S058 ขับร้องเพลง (รับเฉพาะ ม.2/1 - 2/7) นางสาวพัชรมณฑ์ ถวิลบุญ 10/20
27 S059 คนตรีสากล (รับเฉพาะ ม.2/1 - 2/7) นายธนพล สิงห์มนัส 5/20
28 S060 งานอาชีพ (รับเฉพาะ ม.2/1 - 2/7) นางจุฬารัตน์ สงสุกแก 20/20
29 S061 นาฏศิลป์สากล (รับเฉพาะ ม.2/1 - 2/7) นางสาวลภัสรดา สมานสารกิจ 13/20
30 S062 เครื่องดนตรีไทย (รับเฉพาะ ม.2/1 - 2/7) นายศุภนิมิตร ฤาไชยสา 20/20
31 S063 ทักษะศิลปะ (รับเฉพาะ ม.2/1 - 2/7) นายกัณตพัฒน์ โรจนเศวต 17/20
32 S064 วาดเส้น (รับเฉพาะ ม.1/1 - 1/7) นายอำนาจ ตอบกุลกิติกร 1/20
33 S065 วาดเส้น (รับเฉพาะ ม.2/1 - 2/7) นายอำนาจ ตอบกุลกิติกร 20/20

:: กิจกรรมชุมนุม ::
ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ครูประจำกิจกรรม ผู้สมัคร/เปิดรับ ดาวน์โหลด
1 P001 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นางสาวสุกัญญา หารโกทา 3/30
2 P002 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นายเด่นทวี บุญศรีรัมย์ 22/30
3 P003 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นางสาวศศิธร สังฆะวรรณา 30/30
4 P004 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นายมานพ ทองคำ 30/30
5 P005 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นางสาววิสาร์กร กัญญาโภค 1/30
6 P006 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นางสาวศิริกานต์ สีลาเหลี่ยม 4/30
7 P007 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นายวีระพงษ์ ปะวะระ 30/30
8 P008 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นางไมตรี กุยลอยทาม 22/30
9 P009 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นางปิยะนุช ยิ้มรัมย์ 22/30
10 P010 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นางชณันภัสร์ ธีรเสริมพงศ์ 16/30
11 P011 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นางสาวเสาวนีย์ สิงห์คำ 23/30
12 P012 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นางสาวกานต์มณี สารสวัสดิ์ 15/30
13 P013 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นายวันเฉลิม ชูนางรอง 29/30
14 P014 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นายสู้ชีวิต สุขประเสริฐ 22/30
15 P015 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นายศุภนิมิตร ฤาไชยสา 22/30
16 P016 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นายธงชัย ดียิ่ง 15/30
17 P017 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นางสาวพัชรี โคแสงรักษา 29/30
18 P018 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นางสาวสุจิตรา แกล้วกล้า 14/30
19 P019 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นายจักรพงศ์ ขันธะโภคะ 30/30
20 P020 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นางทัศพร สลุบพล 0/30
21 P021 เรารัก ล.ร.ภ. (รับ ม.1) นางนันทยา ศรีกุลนาวา 0/30
22 P022 นักศึกษาวิชาทหาร (รับ ม.4-ม.6) นายเอกชัย เมฆมนต์,นายพิสิทธิ์ น้อยพลี 101/150
23 P023 วอลเลย์บอล (รับ ม.1-ม.6) นายขวัญชัย พรมบุบผา 26/31
24 P024 วงโยธวาทิต (รับ ม.2-ม.6) นางสาวพัชรมณฑ์ ถวิลบุญ 11/30
25 P025 ฟุตบอล (รับ ม.2-ม.6) นายอำนาจ ศิลปักษา 22/30
26 P026 YC เพื่อนที่ปรึกษา (รับ ม.2-ม.6) นางนิภาภรณ์ แย้มศรี 26/30
27 P027 ใสๆวัยว้าวุ่น (รับ ม.2-ม.6) นางสุภาภรณ์ อภัยจิตร 21/30
28 P028 ใสๆวัยว้าวุ่น (รับ ม.2-ม.6) นางหัทยา มีพวงผล 4/30
29 P029 บัญชีครัวเรือน (รับ ม.2-ม.6) นางสาวชลิดา ภูมิกระจ่าง 3/30
30 P030 ฟุตบอล (รับ ม.2-ม.6) นายวุฒิชัย เทียมเลิศ 9/30
31 P031 สวดโอ้เอ้วิหารราย (รับ ม.2-ม.6) นางสาวจังคนิภา สีคำ 11/30
32 P032 การประดิษฐ์ดอกไม้จากริบบิ้น (รับ ม.2-ม.6) นางสาววนิดา มะณีศรี 22/30
33 P033 งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ (รับ ม.2-ม.6) นางศิราณี แสงแดง 13/30
34 P034 นาฏศิลป์พื้นบ้าน (รับ ม.2-ม.6) นางสาวลภัสรดา สมานสารกิจ 1/30
35 P035 ภาษาไทยน่ารู้ (รับ ม.2-ม.6) นางเพ็ญแข ไชยเทพ 3/30
36 P036 งานประชาสัมพันธ์ (รับ ม.2-ม.6) นายอิทธิฤทธิ์ ศรีดาพล 1/30
37 P037 อารยเกษตร (รับ ม.2-ม.6) นายอุดมศักดิ์ สำรวจวงค์ 8/30
38 P038 ฟุตซอล (รับ ม.2-ม.6) นายชยพล เก่าแก่กุลวงศ์ 26/30
39 P039 เด็กรัชดาเลี้ยงแพะ (รับ ม.2-ม.6) นายจำรูญ สมจิต 19/30
40 P040 English in daily life. (รับ ม.2-ม.6) นางสาวสราลี พูลลาภ 29/30
41 P041 โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP (รับ ม.2-ม.6) นายประยูร บัวนาค 29/30
42 P042 ญี่ปุ่นน่ารู้ (รับ ม.2-ม.6) นางสาวจิตมุทิตา แก้วมุกดา 29/30
43 P043 อักษรพาเพลิน (รับ ม.2-ม.6) นางสาววิลาวัลย์ โรจน์สุกิจ 3/30
44 P044 เด็กไทยหัวใจอนุรักษ์ (รับ ม.2-ม.6) นางสาวชญาดา บุตรสืบสาย 22/30
45 P045 เกมคณิตศาสตร์ (รับ ม.2-ม.6) นางสาวไพวรรณ ศักดิ์สุระ 0/30
46 P046 เกมคณิตศาสตร์ (รับ ม.2-ม.6) นายอิสระ ชุมศรี 8/30
47 P047 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับ ม.2-ม.6) นางสาวนฤมล ปางประโคน 12/30
48 P048 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับ ม.2-ม.6) นางสาวสุรัตน์วดี ศิลแสน 8/30
49 P049 ช่างซ่อมบำรุง (รับ ม.2-ม.6) นายกุศล จันทร์วัน 25/30
50 P050 แปรรูปอาหาร (รับ ม.2-ม.6) นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาภักดี 30/30
51 P051 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ (รับ ม.2-ม.6) นางสาวจันจิรา ดุมแก้ว 27/30
52 P052 บาสเกตบอล (รับ ม.2-ม.6) นายชุตินันท์ อยู่สบาย 30/30
53 P053 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ ม.2-ม.6) นายสุเทพ สหวัฒนชาติ 4/30
54 P054 มหิงสาสายสืบ (รับ ม.2-ม.6) นายคมกฤษณ์ เจียมทิพย์ 3/30
55 P055 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ ม.2-ม.6) นางจุฬารัตน์ สงสุกแก 20/30
56 P056 วาดเส้นเล่นสี (รับ ม.2-ม.6) นายสุพจน์ วิชัด 25/30
57 P057 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ ม.2-ม.6) นางศุภาพิชญ์ วิงประโคน 0/30
58 P058 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ ม.2-ม.6) นางทิพวรรณ ปานสว่าง 13/30
59 P059 สารพัดช่าง (รับ ม.2-ม.6) นายวุฒิชัย ปานสว่าง 24/30
60 P060 Mind control (รับ ม.2-ม.6) นางสาวนิติกาญจน์ สิริพนมศักดิ์ 5/30
61 P061 Blockchain (รับ ม.2-ม.6) นายทักษิณ หอมหวล 11/30
62 P062 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ ม.2-ม.6) นางสาวชุติมา บำเพ็ญกุล 0/30
63 P063 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ ม.2-ม.6) นางสาวจุฑาทิพย์ เลิศล้ำ 15/30
64 P064 นาฏศิลป์ (รับ ม.2-ม.6) นางสาวชลนาฏ ศรีกิมแก้ว 0/30
65 P065 พัฒนาสังคม (รับ ม.2-ม.6) นางสาวปัทมา เสกขา 30/30
66 P066 นวดเพื่อสุขภาพ (รับ ม.2-ม.6) นางสุวรรณาพร บาลโสง 9/30
67 P067 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ ม.2-ม.6) นางมัทรี ศรีวงยาง 10/30
68 P068 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ ม.2-ม.6) นางสาวกาญจนา คำวงษา 11/30
69 P069 ฟุตซอล (รับ ม.2-ม.6) นายธีระพงษ์ ธงศรี 26/30
70 P070 คณิตศาสตร์ (รับ ม.2-ม.6) นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร 12/30
71 P071 งานประชาสัมพันธ์ (รับ ม.2-ม.6) นายวีระพันธ์ บุญศักดาพร 8/30
72 P072 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ ม.2-ม.6) นางกุลศิริ โจมพรม 0/30
73 P073 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ ม.2-ม.6) นายไพฑูรย์ โจมพรม 0/30
74 P074 Coding (รับ ม.2-ม.6) นายวีรพันธ์ เสาเคหา 30/30
75 P075 Animation (รับ ม.2-ม.6) นางสาวกาญจนา ธรรมมีภักดิ์ 16/30
76 P076 คณิตศาสตร์น่ารู้ (รับ ม.2-ม.6) นางสาวกนกพร เทพธี 21/30
77 P077 คณิตศาสตร์น่ารู้ (รับ ม.2-ม.6) นางสาวกาญจนา จ่าแสนชื่น 0/30
78 P078 สหกรณ์โรงเรียน (รับ ม.2-ม.6) นายบรรจง ประสงค์ทรัพย์ 12/30
79 P079 บาสเกตบอล (รับ ม.2-ม.6) นางสาวโกสุม ประสงค์ทรัพย์ 28/30
80 P080 สหกรณ์โรงเรียน (รับ ม.2-ม.6) นางณัฐญาดา ภู่ระย้า 17/30
81 P081 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (รับ ม.2-ม.6) นางอมลวรรณ สังข์ขาว 12/30
82 P082 ถ่ายภาพ (รับ ม.2-ม.6) นายสามารถ เกียรตินำโชค 33/33
83 P083 Crosswords ปริศนาอักษรไขว้ (รับ ม.2-ม.6) นายบัญชา พรหมโสฬส 6/30
84 P084 A-Math (รับ ม.2-ม.6) นายทวีศักดิ์ แพงเจริญ 10/30
85 P085 อารยเกษตร (รับ ม.2-ม.6) นางสาวสุนีวัลย์ ไชยรัตน์ 10/30
86 P086 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ ม.2-ม.6) นางสาวศศิปารย์ณิชา ปุมสันเทียะ 17/30
87 P087 มวยไทย (รับ ม.2-ม.6) นายป้องยศ สุนทรารักษ์ 22/31
88 P088 English is fun (รับ ม.2-ม.6) นางพนาวัน แดงชาติ 8/30
89 P089 คำคมพาเพลิน (รับ ม.2-ม.6) นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 26/30
90 P090 อารยเกษตร (รับ ม.2-ม.6) นางสาวสิตาพัชญ์ ไชยอำพรวัชร์ 1/30
91 P091 อารยเกษตร (รับ ม.2-ม.6) นางสาววิภวานี สุริยันต์ 30/30
92 P092 โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP (รับ ม.2-ม.6) นางสาวกฤษณา ไสยาศรี 4/30
93 P093 หมากฮอส (รับเฉพาะ ม.2-ม.6) (รับ ม.2-ม.6) นายวีระชัย ภักดีแก้ว 29/30
94 P094 อารยเกษตร (รับ ม.2-ม.6) นางเบญจรัตน์ ใจภพ 21/30
95 P095 เคมี (รับ ม.2-ม.6) นางธัญธรณ์ วิสุทธิ์เมธากร 24/30
96 P096 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (รับ ม.2-ม.6) นายณัฐกานต์ นามนาค 0/30
97 P097 เส้นสายลายปัก (รับ ม.2-ม.6) นางอรทัย โรจน์สุกิจ 13/30
98 P098 เส้นสายลายปัก (รับ ม.2-ม.6) นางสาวชญาธร วงศ์อรัญ 30/30
99 P099 อารยเกษตร (รับ ม.2-ม.6) นายวสวัตติ์ รัตนะสานนท์สกุล 4/30
100 P100 กรีฑา (รับ ม.2-ม.6) นายภาณุวัฒน์ เหมนวล 26/30
101 P101 ธนาคารโรงเรียน (รับ ม.2-ม.6) นางวงจันทร์ เพ็ชรรัตน์ 32/32
102 P102 ของเล่นวิทยาศาสตร์ (รับ ม.2-ม.6) นางสาวสุภัทรา เพ็ชรเลิศ 20/30
103 P103 อารยเกษตร (รับ ม.2-ม.6) นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์ 6/30
104 P104 อารยเกษตร (รับ ม.2-ม.6) นางธีราพร เสมียนรัมย์ 29/30
105 P105 คนรักษ์ป่า (รับ ม.2-ม.6) นายอภิเดช ผาสุข 9/30
106 P106 ท่องโลกประวัติศาสตร์ด้วยภาพยนตร์ (รับ ม.2-ม.6) นางสาวจารีฎา สุทธิ 28/30
107 P107 คอมพิวเตอร์ (รับ ม.2-ม.6) นายสุธรรม จีนแส 28/30
108 P108 นาฏศิลป์ (รับ ม.2-ม.6) นางสาวรัชวิน โปร่งสูงเนิน 18/30
109 P109 นาฏศิลป์ (รับ ม.2-ม.6) นายธีรเมศร์ ธีรจรรยารัตน์ 5/30
110 P110 ถักโครเชต์ (รับ ม.2-ม.6) นางสาวสุภาพร พวงประโคน 8/30
111 P111 ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว (รับ ม.2-ม.6) นางสาวกนกวรรณ เรืองชาญ 12/30
112 P112 มัคคุเทศก์น้อย (รับ ม.2-ม.6) นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณา 0/30
113 P113 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ (รับ ม.2-ม.6) นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี 30/30
114 P114 วอลเล่ย์บอล (รับ ม.2-ม.6) นายวิทวัส โชรัมย์ 28/30
115 P115 เวทคณิต (รับ ม.2-ม.6) นางนรินทร์ สุธรรม 28/30
116 P116 คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ (รับ ม.2-ม.6) นายอธิภัทร ยอดนางรอง 14/30
117 P117 การอ่านเป็นสะพานสู่ดวงดาว (รับ ม.2-ม.6) นางปณรรญธร รัชนะปกิจ 0/30
118 P118 ลายมือสื่อภาษา (รับ ม.2-ม.6) นางสาวสุภนิช โสกุล 28/30
119 P119 ภาษาอังกฤษ (รับ ม.2-ม.6) นางรัมภา สุดาจันทร์ 0/30
120 P120 ภาษาอังกฤษ (รับ ม.2-ม.6) นางสาวมาริสา ปาหลา 17/30
121 P121 มหิงสาสายสืบ (รับ ม.2-ม.6) นายยุทธการ เหมกูล 0/30
122 P122 ธรรมชาติวิทยา (รับ ม.2-ม.6) นายอานุภาพ สกิจขวา 23/30
123 P123 นักตกปลา (รับ ม.2-ม.6) นายสุรพล วรศิริ 30/30
124 P124 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (รับ ม.2-ม.6) นางรัชนี วรศิริ 24/30
125 P125 A-Math (รับ ม.2-ม.6) นางสาวนิตยา สาละ 17/30
126 P126 มารยาทไทย (รับ ม.2-ม.6) นางสาวบวรลักษณ์ กะการดี 2/30
127 P127 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ ม.2-ม.6) นางกสมา วงค์ปินตา 18/30
128 P128 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ ม.2-ม.6) นางสาวสุรีรัตน์ อานประโคน 0/30
129 P129 สานฝัน ปันความรู้ (รับ ม.2-ม.6) นางรัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ์ 24/30
130 P130 สานฝัน ปันความรู้ (รับ ม.2-ม.6) นางปัญณิดา อัมพวัน 8/30
131 P131 ศิลปะ (รับ ม.2-ม.6) นายอำนาจ ตอบกุลกิติกร 30/30
132 P132 กีต้าร์พื้นฐาน (รับ ม.2-ม.6) นายศักดิ์ศรี ดวงมาเกิด 25/30
ผู้พัฒนาระบบ : ครูนคร สะเทินรัมย์ กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มงานพาณิชยกรรมและคอมพิวเตอร์
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก