ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21191 เด็กชายวงศธร กว้างสนิท ม.1/5
2 21234 เด็กชายจิรภัทร ยามดี ม.1/6
3 21246 เด็กหญิงกัญดาพร นาราช ม.1/6
4 21248 เด็กหญิงกัญภัคณัฐ ส้มสาย ม.1/6
5 21249 เด็กหญิงกัลยา หาสุข ม.1/6
6 21255 เด็กหญิงคาโอลีน คาริลโล่ ม.1/6
7 21265 เด็กชายชัยภัทร ยศประเสริฐ ม.1/7
8 21290 เด็กหญิงณัชทิชา อ่องกลิ่น ม.1/7
9 21310 เด็กชายธีรภัทร เจียมสกุล ม.1/8
10 21315 เด็กชายนัฐวิทย์ โทอรัญ ม.1/8
11 21317 เด็กชายนิรุตติ์ ประกลม ม.1/8
12 21318 เด็กชายบุญญาพัฒน์ เสกขา ม.1/8
13 21349 เด็กชายปัญญา พลพฤกษ์ ม.1/9
14 21352 เด็กชายปิยนันท์ พิลาศรี ม.1/9
15 21402 เด็กชายวีรชัย บึงบัว ม.1/10
16 21405 เด็กชายศิขลินทร์ ศรีกูลา ม.1/10
17 21416 เด็กหญิงวริยา สร้อยแสง ม.1/10
18 21464 เด็กหญิงอรินทร์ญา เสียมพุธซา ม.1/11