ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21230 เด็กชายจตุชัย วงนอก ม.1/6
2 21309 เด็กชายธีรภัทร สิบอ่อน ม.1/8
3 21311 เด็กชายธีรภัทร คำโนนม่วง ม.1/8
4 21320 เด็กชายปรณัช ไชยอารีย์ ม.1/8
5 21323 เด็กชายปริญญา ประดิษฐ์วงศ์ ม.1/8
6 21330 เด็กหญิงบัณฑิตา มากกว่าวงค์ ม.1/8
7 21344 เด็กหญิงพรรณิภา พันไธสงค์ ม.1/8
8 21345 เด็กหญิงพรรณิสา พังกระโทก ม.1/8
9 21358 เด็กชายพิพัฒน์ พงษ์พีระ ม.1/9
10 21395 เด็กชายวรกันต์ ศิริรึก ม.1/10
11 21397 เด็กชายวรพล สุริหาร ม.1/10
12 21398 เด็กชายวรพินิฐ ศิริรึก ม.1/10
13 21400 เด็กชายวัชรพงษ์ แก้วกุมภีร์ ม.1/10
14 21403 เด็กชายวีรพงศ์ โคสีงาม ม.1/10
15 21404 เด็กชายศักดิ์ดา กว่างสนิท ม.1/10
16 21436 เด็กชายสุธี พิมพ์วันวงค์ ม.1/11
17 21439 เด็กชายอนุชา ด้วงทอง ม.1/11
18 21445 เด็กชายอัมรินทร์ ภาสำราญ ม.1/11
19 21446 เด็กชายอิทธิพล งามล้ำ ม.1/11