ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21260 เด็กหญิงจิรัศญา พรมเลิศ ม.1/6
2 21261 เด็กหญิงชญานิศ นิยม ม.1/6
3 21292 เด็กหญิงณัฐชยาน์ บุญลือ ม.1/7
4 21341 เด็กหญิงพจชณีย์ ทองมาก ม.1/8
5 21347 เด็กชายปริญญา จัตุกูล ม.1/9
6 21356 เด็กชายพยัคฆ์ เดชหาญ ม.1/9
7 21376 เด็กหญิงพีชญา ทศหล้า ม.1/9
8 21378 เด็กหญิงพุทธิชาพร พุทธิชาติ ม.1/9
9 21381 เด็กหญิงภิญญดา ชินโคตร ม.1/9
10 21388 เด็กชายภาดา บุญสี ม.1/10
11 21390 เด็กชายภูริพัฒน์ ศรีบัว ม.1/10
12 21396 เด็กชายวรนนท์ ขันอาสา ม.1/10
13 21399 เด็กชายวัชรพงศ์ รากวงศ์ ม.1/10
14 21421 เด็กหญิงศิรินธารา อินศรีเมือง ม.1/10
15 21430 เด็กชายสหฤทัย กว่างสนิท ม.1/11
16 21440 เด็กชายอนุวัฒน์ วนไธสง ม.1/11
17 21461 เด็กหญิงอรนุช ที่รัก ม.1/11
18 21466 เด็กหญิงอักษราภัค บุญประโคน ม.1/11
19 21468 เด็กหญิงอารยา ตั้งมั่น ม.1/11