ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21225 เด็กชายกอบโชค ชำนาญกอง ม.1/6
2 21238 เด็กชายชยกร สีก่ำ ม.1/6
3 21243 เด็กหญิงกมลรัตน์ เรืองไพศาล ม.1/6
4 21250 เด็กหญิงกุลสตรี คำมวนมาย ม.1/6
5 21256 เด็กหญิงจริยา คำนับพะเนาว์ ม.1/6
6 21258 เด็กหญิงจิตรลดา กนนางรอง ม.1/6
7 21259 เด็กหญิงจิรฐา โยธาภักดี ม.1/6
8 21262 เด็กหญิงชนัญชิดา บุบผามาลัย ม.1/6
9 21267 เด็กชายณชพล แก้วกลม ม.1/7
10 21270 เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีโยธี ม.1/7
11 21316 เด็กชายนันทวัฒน์ หอมมะณี ม.1/8
12 21331 เด็กหญิงบุณยานุช นุชมิตร ม.1/8
13 21340 เด็กหญิงปุณยวีย์ เตื่อยตุ่น ม.1/8
14 21369 เด็กหญิงพัทริน ธรรมนิยม ม.1/9
15 21383 เด็กหญิงเมธาวดี วัชระอริยะกุล ม.1/9
16 21387 เด็กหญิงรัชชุดา จำปาคำ ม.1/9
17 21401 เด็กชายวินัย พัลวัล ม.1/10
18 21410 เด็กหญิงรุจิกร บุสค์ ม.1/10
19 21419 เด็กหญิงศศิกร เพิ่มชีลอง ม.1/10