ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21284 เด็กหญิงชลธิชา กาลนิโย ม.1/7
2 21321 เด็กชายปรมินทร์ สมบุญรัมย์ ม.1/8
3 21332 เด็กหญิงปฐมาวดี ปะทัง ม.1/8
4 21351 เด็กชายปิตุลา จำนงค์บุญ ม.1/9
5 21354 เด็กชายพงษ์นรินทร์ จงพิมาย ม.1/9
6 21355 เด็กชายพงษ์ระพีพัฒน์ มูลกาย ม.1/9
7 21357 เด็กชายพิชยุตม์ ไชยงาม ม.1/9
8 21363 เด็กชายภัทรดนัย สุภผล ม.1/9
9 21373 เด็กหญิงพิมพ์มาดา นะราช ม.1/9
10 21374 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เลิศสุก ม.1/9
11 21375 เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา ลีแสน ม.1/9
12 21379 เด็กหญิงฟ้าสวย ผู้จอมจิตร ม.1/9
13 21384 เด็กหญิงเยาวภา แผนกระโทก ม.1/9
14 21411 เด็กหญิงลักษณมณ เกษฎา ม.1/10
15 21418 เด็กหญิงวีรดา เดชชัยภูมิ ม.1/10
16 21424 เด็กหญิงศุภกร รักพลวงค์ ม.1/10
17 21452 เด็กหญิงสุภาวิณี วงษา ม.1/11
18 21454 เด็กหญิงอนงค์รัตน์ เทียบมา ม.1/11
19 21467 เด็กหญิงอัธยา ธรรมชัย ม.1/11