ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20389 เด็กชายรัฐศาตฐ์ วะโรง ม.2/1
2 20399 เด็กหญิงน้ำฝน หาสุข ม.2/1
3 20402 เด็กหญิงศศิธร อิติปิ ม.2/1
4 20457 เด็กชายณัฐวัตร ม่วงสำเภา ม.2/3
5 20458 เด็กชายณัฐวัตร อาจประโคน ม.2/3
6 20466 เด็กชายธนกฤต สุขแสวง ม.2/3
7 20469 เด็กชายธนพล จำเริญดี ม.2/3
8 20472 เด็กหญิงจิณห์จุฑา คำค้อม ม.2/3
9 20473 เด็กหญิงจิตตินี ศรประสิทธิ์ ม.2/3
10 20478 เด็กหญิงญาดา สารีวัด ม.2/3
11 20480 เด็กหญิงฐิตาพร บัวน้ำอ้อม ม.2/3
12 20481 เด็กหญิงฐิตาพร อินทร์นอก ม.2/3
13 20482 เด็กหญิงฐิติพร ดีแย้ม ม.2/3
14 20484 เด็กหญิงณฐมน เบ็ญจคุ้ม ม.2/3
15 20490 เด็กหญิงณิชาภัทร ทองแฉล้ม ม.2/3
16 20529 เด็กหญิงนิชกานต์ พรมโสฬส ม.2/4
17 20573 เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญมามอญ ม.2/5
18 20585 เด็กชายวีรภัทร์ ญาณภาส ม.2/6
19 20953 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พวงจันทร์ ม.2/3
20 21018 เด็กหญิงเทวิกา ใจสูงเนิน ม.2/3