ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20362 เด็กชายก้องบดินทร์ ประภูชะกัง ม.2/1
2 20363 เด็กชายก้องภพ มูระคา ม.2/1
3 20367 เด็กชายจักริน ช่องวารินทร์ ม.2/1
4 20375 เด็กชายณฐพล กลิ่นผกา ม.2/1
5 20382 เด็กชายธีรภัทร พนารินทร์ ม.2/1
6 20383 เด็กชายธีระศักดิ์ ปานใจนาม ม.2/1
7 20393 เด็กชายสุทธินัย สวนเกษ ม.2/1
8 20405 เด็กชายกรกฎ แก้วกลม ม.2/2
9 20410 เด็กชายกันทรากร เอ็มประโคน ม.2/2
10 20411 เด็กชายกิตติ อุกา ม.2/2
11 20415 เด็กชายกีรติ อุกา ม.2/2
12 20417 เด็กชายขจรศักดิ์ ปราณีตพลกรัง ม.2/2
13 20440 เด็กชายกันยา สุขหร่อง ม.2/2
14 20497 เด็กชายธนวัฒน์ คงเกิด ม.2/4
15 20506 เด็กชายธีร์รัชชัย ตุมผะกา ม.2/4
16 20510 เด็กชายนราวิชญ์ ตุมดาวเรือง ม.2/4
17 20537 เด็กชายปรเมศวร์ สีโท ม.2/5
18 20549 เด็กชายภัทรดนัย พังกระโทก ม.2/5
19 20636 เด็กชายอนุพงษ์ อุ่นเรือง ม.2/7
20 20975 เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์ประโคน ม.2/7