ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20396 เด็กหญิงพนิตพร ปานใจนาม ม.2/1
2 20397 เด็กหญิงพิมพ์วิภา สีเหลือง ม.2/1
3 20401 เด็กหญิงวรรณิดา เจียมสกุล ม.2/1
4 20408 เด็กชายกฤษณะ กว่างสนิท ม.2/2
5 20426 เด็กชายณรงค์ชัย ชำนิไกร ม.2/2
6 20428 เด็กหญิงกมลพรรณ สิงห์แก้ว ม.2/2
7 20429 เด็กหญิงกมลลักษณ์ กุมรัมย์ ม.2/2
8 20434 เด็กหญิงกัญชลิกา ลาดมี ม.2/2
9 20435 เด็กหญิงกัญญาภัค ชินสำโรง ม.2/2
10 20436 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เฉียงพิมาย ม.2/2
11 20437 เด็กหญิงกัณนิกา ประเสริฐวงค์ ม.2/2
12 20439 เด็กหญิงกันยกรณ์ ช่างคิด ม.2/2
13 20443 เด็กหญิงเกสรา นิระมาน ม.2/2
14 20446 เด็กหญิงจันทกานต์ แกไทยสงค์ ม.2/2
15 20448 เด็กหญิงจารุพิชญา เหลืองสุก ม.2/2
16 20544 เด็กชายพีรภัทร บุญก้อน ม.2/5
17 20548 เด็กชายภควัฒน์ ปรางประโคน ม.2/5
18 20551 เด็กชายภูปกรณ์ กัณหาป้อง ม.2/5
19 20554 เด็กชายภูวิศ จันแสงทอง ม.2/5
20 20614 เด็กหญิงวิภาวี เสกขา ม.2/6