ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20398 เด็กหญิงธนภรณ์ ม่วงสำเภา ม.2/1
2 20403 เด็กหญิงสุทธิดา เพียพิมเพิ่ม ม.2/1
3 20404 เด็กหญิงสุมลรัตน์ ขจัดโรคา ม.2/1
4 20483 เด็กหญิงฐิติมา จรุงกัณฑ์ ม.2/3
5 20485 เด็กหญิงณภัทธิรา ดวงจิตร ม.2/3
6 20491 เด็กหญิงดวงดาว ไชยมงคล ม.2/3
7 20492 เด็กหญิงนิราภร เกาะสระน้อย ม.2/3
8 20519 เด็กหญิงธัญวรัตม์ ประทา ม.2/4
9 20522 เด็กหญิงนริศรา ศรีนางรอง ม.2/4
10 20525 เด็กหญิงนัฐกีรตา สืบค้า ม.2/4
11 20528 เด็กหญิงน้ำทิพย์ เจริญ ม.2/4
12 20531 เด็กหญิงนิศารัตน์ นันทะเสน ม.2/4
13 20534 เด็กหญิงบุญญารักษ์ อาจประโคน ม.2/4
14 20606 เด็กหญิงเมธาวี แก้วปริมประ ม.2/6
15 20608 เด็กหญิงวรรณษา เจริญรัมย์ ม.2/6
16 20610 เด็กหญิงวรัชยา แสงแก้ว ม.2/6
17 20611 เด็กหญิงวรัทยา วัฒนานุสิทธิ์ ม.2/6
18 20617 เด็กหญิงศศิพิมพ์ หลอดแก้ว ม.2/6
19 20622 เด็กหญิงสุจิรา ยามดี ม.2/6
20 20625 เด็กชายสิทธิพร เทศแก้ว ม.2/7