ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20368 เด็กชายจักรภพ เจริญศรี ม.2/1
2 20374 เด็กชายชินวุฒิ เรียบสันเทียะ ม.2/1
3 20385 เด็กชายนันทกร เหมือนคำ ม.2/1
4 20406 เด็กชายกรณ์ดนัย แขมคำ ม.2/2
5 20423 เด็กชายฐปนวัฒน์ แสงสูงเนิน ม.2/2
6 20438 เด็กหญิงกันญาภรณ์ ไทยทองหลาง ม.2/2
7 20445 เด็กหญิงคชาภรณ์ โรจน์บุญถึง ม.2/2
8 20449 เด็กชายณัฏฐากร ไชยเดช ม.2/3
9 20450 เด็กชายณัฐชนนท์ ขลิบทอง ม.2/3
10 20453 เด็กชายณัฐภัคร พันธกุล ม.2/3
11 20454 เด็กชายณัฐภัทร จิตรวิเศษ ม.2/3
12 20455 เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองโพธิ์ ม.2/3
13 20459 เด็กชายต้นกล้า พลพงศ์ ม.2/3
14 20464 เด็กชายทินภัทร นิรัมย์ ม.2/3
15 20465 เด็กชายธนกฤต พิมชัยสงค์ ม.2/3
16 20665 เด็กหญิงแองเจลินา แพรวา เครือจันทร์ ม.2/7
17 21308 เด็กชายธันวา ระบือพิณ ม.1/8
18 21319 เด็กชายบุญทวี บุญจริง ม.1/8
19 21605 เด็กชายญาณากร วิเชียร ม.2/1
20 21624 เด็กหญิงนิสา พันธุชาติ ม.2/7