ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20364 เด็กชายกันตพงศ์ จีนประโคน ม.2/1
2 20365 เด็กชายกิตติเดช เสมารัมย์ ม.2/1
3 20372 เด็กชายชวิศ นาคทองอินทร์ ม.2/1
4 20376 เด็กชายดนุพล ผึ่งผาย ม.2/1
5 20377 เด็กชายเตชินท์ โกรัมย์ ม.2/1
6 20380 เด็กชายธนา น้อยมณี ม.2/1
7 20384 เด็กชายนพดล จันทร์อยู่จริง ม.2/1
8 20386 เด็กชายปัณณวิชญ์ หาญวิเศษ ม.2/1
9 20390 เด็กชายวชิรญาณ์ เหลาผา ม.2/1
10 20392 เด็กชายศิวินทรา จันทร์งาม ม.2/1
11 20394 เด็กชายสุรศักดิ์ วงษ์ศรี ม.2/1
12 20460 เด็กชายเตชินท์ ทวีกลาง ม.2/3
13 20562 เด็กหญิงปาลิตา มะสุวรรณ ม.2/5
14 20574 เด็กหญิงพิมลพรรณ ชำนาญ ม.2/5
15 20595 เด็กชายศิลกร เริงรมย์ ม.2/6
16 20596 เด็กชายศิวัฒม์ อาจเอี่ยม ม.2/6
17 20598 เด็กชายศุภณัฐ ศิลา ม.2/6
18 20600 เด็กชายศุภฤกษ์ สุวรรณชัยรบ ม.2/6
19 20663 เด็กหญิงอุดมพร พิริยะนิติ ม.2/7
20 21017 เด็กหญิงอนัญญา ม่วงไม้ ม.2/5