ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20391 เด็กชายศรายุธ คุยกลาง ม.2/1
2 20419 เด็กชายจารุพัฒน์ จิรวัฒน์พณิชย์ ม.2/2
3 20420 เด็กชายชลสิทธิ์ บึงบัว ม.2/2
4 20421 เด็กชายไชยวัฒน์ โล่นารายณ์ ม.2/2
5 20474 เด็กหญิงช่อผกา สมพงษ์ ม.2/3
6 20477 เด็กหญิงญาณภา สุกรแก้ว ม.2/3
7 20489 เด็กหญิงณัฐวดี ชมชื่น ม.2/3
8 20582 เด็กชายรัฐภูมิ นวมมี ม.2/6
9 20637 เด็กชายอนุวัฒน์ เป็นนวล ม.2/7
10 20641 เด็กชายอรรถเศรษฐ์ นิลชัย ม.2/7
11 20643 เด็กชายอัครพล พรมกูล ม.2/7
12 20644 เด็กชายอัครพล ส่งแสง ม.2/7
13 20645 เด็กชายอาทิตย์ สาแก้ว ม.2/7
14 20647 เด็กหญิงสุชาดา ทิพรัตน์ ม.2/7
15 20653 เด็กหญิงสุภาวดี หมายสุข ม.2/7
16 20655 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฉ่ำโสฬส ม.2/7
17 20657 เด็กหญิงอรยา ฮาดดา ม.2/7
18 20658 เด็กหญิงอรัญญา สุขบรรเทิง ม.2/7
19 20659 เด็กหญิงอาธิติญา คำแดง ม.2/7
20 20666 เด็กหญิงไอริณ พึ่งมานะ ม.2/7