ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20387 เด็กชายปราริวัตร แดงวิบูลย์ ม.2/1
2 20407 เด็กชายกฤษฎา สุขดาษ ม.2/2
3 20409 เด็กชายกษิดิ์เดช มาบิดา ม.2/2
4 20461 เด็กชายทรงชัย ชื่นพงษา ม.2/3
5 20463 เด็กชายทินกร อินทิสอน ม.2/3
6 20468 เด็กชายธนโชติ เพ็ชรนาค ม.2/3
7 20471 เด็กชายธนพล หอมชื่น ม.2/3
8 20583 เด็กชายรัฐศาสตร์ มณีแสง ม.2/6
9 20584 เด็กชายวีรบุรุษ บุตรสืบสาย ม.2/6
10 20590 เด็กชายศรัณยภัทร เจียมสกุล ม.2/6
11 20592 เด็กชายศักรินทร์ ต่างกลาง ม.2/6
12 20635 เด็กชายอธพล ศรีภักดี ม.2/7
13 20984 เด็กชายวาทิตย์ งามแสง ม.2/1
14 21014 เด็กชายธนพนธ์ กลุ่มยา ม.2/5