ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19890 เด็กหญิงบัณชิตา ชุ่มบันดิษฐ์ ม.3/4
2 19899 เด็กชายพงศธร ผาสีดา ม.3/5
3 19901 เด็กชายพงษ์สุวรรณ์ จรจรรย์ ม.3/5
4 19903 เด็กชายพีรชัย ม่วงสำเภา ม.3/5
5 19910 เด็กชายมีชัยวอง บุญเรือง ม.3/5
6 19913 เด็กชายโยทิน อุ่มพิมาย ม.3/5
7 19916 เด็กชายรพีพัฒน์ ศรีสุพงษ์ ม.3/5
8 19927 เด็กหญิงพลอยไพลิน พันธ์โภคา ม.3/5
9 19933 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา ศรีจันทร์ ม.3/5
10 19995 เด็กชายสุรเชษฐ์ เศรษฐี ม.3/7
11 20009 เด็กหญิงสิรินดา สุขแก้ว ม.3/7
12 20016 เด็กหญิงสุพิตา ปานบุตร ม.3/7
13 20022 เด็กหญิงโสรยา เติมงาม ม.3/7
14 20024 เด็กหญิงอัมราพร นวลสำลี ม.3/7
15 20027 เด็กหญิงอิยวดี ชื่นรัมย์ ม.3/7
16 20030 เด็กหญิงไอรินรดา ศักดิ์ดา ม.3/7
17 20122 เด็กหญิงวริศรา วิเศษสวัสดิ์ ม.3/3
18 20960 เด็กหญิงจุฑามาศ พรมโพธิ์ ม.3/4
19 20977 เด็กชายวิวัฒน์ พร้อมจิตร์ ม.3/5