ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19809 เด็กชายณรงค์กต แย้มวิเศษ ม.3/3
2 19813 เด็กชายณัฐดนย์ แดนกลาง ม.3/3
3 19818 เด็กชายแทนพงษ์ ศิริสุข ม.3/3
4 19819 เด็กชายธนกร ปลื้มทรัพย์ ม.3/3
5 19820 เด็กชายธนกร อภัยจิตร์ ม.3/3
6 19821 เด็กชายธนเดช สว่างภพ ม.3/3
7 19828 เด็กชายธเนศ บุดางาม ม.3/3
8 19831 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญคุ้ม ม.3/3
9 19834 เด็กหญิงญาณภัทร คำภูชาติ ม.3/3
10 19836 เด็กหญิงฐานิกา จำปาร้อย ม.3/3
11 19838 เด็กหญิงฐิติกานต์ หลอดแก้ว ม.3/3
12 19839 เด็กหญิงฐิติวรดา บุตรวาปี ม.3/3
13 19845 เด็กหญิงณัฐนิชา ทินนารัตน์ ม.3/3
14 19858 เด็กชายธันวากร ผาชา ม.3/4
15 19859 เด็กชายธิติศักดิ์ ชาติมนตรี ม.3/4
16 19868 เด็กชายปภัชเดช จำปีกาง ม.3/4
17 19892 เด็กหญิงบุญนิสา มหาบุญ ม.3/4
18 20962 เด็กหญิงชมพูนุช แทนจะโป๊ะ ม.3/3