ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19866 เด็กชายนิธิกร กฤษณะสุวรรณ ม.3/4
2 19870 เด็กชายปัญญวัต ฉ่ำโสฬส ม.3/4
3 19874 เด็กหญิงธันย์ชนก สิทธิวัฒน์ ม.3/4
4 19875 เด็กหญิงธารระริน ศรีทอง ม.3/4
5 19881 เด็กหญิงนัทชา กุยลอยทาม ม.3/4
6 19882 เด็กหญิงนันทภัค อินเรศ ม.3/4
7 19885 เด็กหญิงนารี เกิดแสง ม.3/4
8 19888 เด็กหญิงนิภาวัลย์ ศรีวังราช ม.3/4
9 19906 เด็กชายภูริภาคย์ เถาวัลย์ ม.3/5
10 19915 เด็กชายรพีพงค์ ศิริพยัคฆ์ ม.3/5
11 19925 เด็กหญิงพรธิตา แก้วปริมประ ม.3/5
12 19934 เด็กหญิงเพชรชรินทร์ รุ่งพิรุณ ม.3/5
13 19938 เด็กหญิงภัทราภรณ์ อำมะลาใบ ม.3/5
14 19940 เด็กหญิงณธิดา แผนทอง ม.3/5
15 19988 เด็กชายสิทธิชัย ชื่นพงษา ม.3/7
16 20026 เด็กหญิงอินธุอร ชนะพันธ์ ม.3/7
17 20318 เด็กชายณัฐวรา ประใจครบุรี ม.3/4
18 20949 เด็กหญิงวราภรณ์ วงษ์เศษ ม.3/5
19 20955 เด็กชายธนากร บุญโชติ ม.3/7