ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19765 เด็กชายกฤษฏา เกียนประโคน ม.3/2
2 19767 เด็กชายกวี แก้วศรี ม.3/2
3 19768 เด็กชายก้องนรินทร์ เคนคำ ม.3/2
4 19771 เด็กชายคมสัน นุโยค ม.3/2
5 19781 เด็กชายฉัตรเมธี นิ่มประโคน ม.3/2
6 19782 เด็กชายชนรพ เสกขา ม.3/2
7 19796 เด็กหญิงกานต์ธิดา ประวันนา ม.3/2
8 19947 เด็กชายรัฐภูมิ สิวกระโทก ม.3/6
9 19962 เด็กหญิงรัชนีกร ไต่ตาม ม.3/6
10 19974 เด็กหญิงวีรดา มะหันตะ ม.3/6
11 19984 เด็กหญิงสิริกานต์ แสงจันทร์ ม.3/6
12 19992 เด็กชายสิรวิชญ์ ขวัญกระโทก ม.3/7
13 20017 เด็กหญิงสุภชา ลักษณ์พลวงศ์ ม.3/7
14 20020 เด็กหญิงสุวิชาดา จันทร์แดง ม.3/7
15 20023 เด็กหญิงอรวรรณ ที่รัก ม.3/7
16 20028 เด็กหญิงอุไรพร กำพังเทียม ม.3/7
17 20339 เด็กหญิงชญานิศ ม้าชัย ม.3/6
18 20956 เด็กหญิงชรัญญา สุกกูล ม.3/7
19 20974 เด็กหญิงอัมราพร ธรรมประโคน ม.3/7