ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19856 เด็กชายธันวา เกิดรัมย์ ม.3/4
2 19862 เด็กชายธีรภัทร นาเคน ม.3/4
3 19869 เด็กชายปริญญา ภูผาเพชร ม.3/4
4 19944 เด็กชายรัชชานนท์ สิทธิศร ม.3/6
5 19955 เด็กชายวิษณุ เนาวบุตร ม.3/6
6 19960 เด็กชายศิวัฒน์ สุระขันธ์ ม.3/6
7 19964 เด็กหญิงรุ่งอรุณ โคสีงาม ม.3/6
8 19966 เด็กหญิงลัดดา เสนาเจริญ ม.3/6
9 19971 เด็กหญิงวราภรณ์ เอื้อมเก็บ ม.3/6
10 19976 เด็กหญิงศศิวรรณ สุ่มสม ม.3/6
11 19979 เด็กหญิงศิริวรรณ โสนางรอง ม.3/6
12 19981 เด็กหญิงโศพิณญา นาสุรินทร์ ม.3/6
13 19987 เด็กชายศุภวิชญ์ ไพเราะ ม.3/7
14 19994 เด็กชายสุภาพบุรุษ บุตรสืบสาย ม.3/7
15 19996 เด็กชายเสริมศักดิ์ พูนแก้ว ม.3/7
16 20002 เด็กชายอรรถพร ประสานตรี ม.3/7
17 20357 เด็กชายอารักษ์ ชิ้นฮะง้อ ม.3/6
18 20359 เด็กชายหิรัณย์ เพ็ญจันทร์เจ้า ม.3/6