ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19776 เด็กชายจักริน สมัครมิตร ม.3/2
2 19777 เด็กชายจิตติกร จรเอ้กา ม.3/2
3 19779 เด็กชายจีรทีปต์ ศรีนพรม ม.3/2
4 19832 เด็กหญิงชนม์ชนก สารนอก ม.3/3
5 19837 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ บุญส่ง ม.3/3
6 19847 เด็กหญิงณัฐภัสสร สนิทศรี ม.3/3
7 19848 เด็กหญิงณิชชานันท์ นิติธรรม ม.3/3
8 19849 เด็กหญิงวิรภาลักษณ์ ดีใสรัตนะสกุล ม.3/3
9 19853 เด็กหญิงพัชรพร เสวกพันธ์ ม.3/3
10 19945 เด็กชายรัฐนณณ์ ใจเที่ยงแท้ ม.3/6
11 20335 เด็กชายสนธยา บุญสีมา ม.3/2
12 21616 เด็กหญิงปัญญาดา สายสร้อย ม.3/3