ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19065 นายปิโยรส ฤทธิ์พันธ์ม่วง ม.4/11
2 19208 นางสาวปุณยาพร กินรัมย์ ม.4/11
3 19219 นายพงศ์ภัค เวสสันดร ม.4/11
4 19224 นายพัธนันท์ จันทเขต ม.4/11
5 19228 นายพีรภัทร บุญหมั่น ม.4/11
6 19231 นายภาณุพงศ์ พาไทยสงค์ ม.4/11
7 19232 นายภาณุวิชญ์ งามเลิศ ม.4/11
8 19338 นางสาวอมรรัตน์ ชัยประสิทธิกุล ม.4/11
9 19355 นายภาณุวิชญ์ ป้องเเดง ม.4/11
10 19359 นายสุวิจักขณ์ เครืออยู่ ม.4/11
11 19406 นายวันชนะ กรีนุช ม.4/11
12 19408 นายสิริชัย ปาทาน ม.4/11
13 19409 นายสิริศักดิ์ สุขสิริโรจนกุล ม.4/11
14 21596 นางสาวเพ็ญพิชชา สมยา ม.4/11
15 21598 นางสาวสิริยากร พลเยี่ยม ม.4/11
16 21603 นางสาวอรทัย พิมพะไสย์ ม.4/11