ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19187 นายปรวิทย์ คิดชอบ ม.4/11
2 19241 นางสาวเพ็ญพิชชา มูระคา ม.4/11
3 19244 นางสาวภัทรธิดา ศรีกิมแก้ว ม.4/11
4 19245 นางสาวภัทรวดี เสนาะเสียง ม.4/11
5 19246 นางสาวภัทรานิษฐ์ หงษ์วิเศษ ม.4/11
6 19249 นางสาวมนัสขวัญ พันธ์งาม ม.4/11
7 19253 นางสาวรัตติกาล จีนเกา ม.4/11
8 19354 นายอิทธิวัชร์ เปรียวไธสง ม.4/11
9 19407 นายสิทธิวัชร์ เจริญรัมย์ ม.4/11
10 21591 นายนัทธพงศ์ เดทรัมย์ ม.4/11
11 21592 นายปฏิพล สว่างอารมณ์ ม.4/11
12 21593 นายโพธิวัฒน์ โรนพิมาย ม.4/11
13 21594 นายวรรณรัตน์ เพียงกระโทก ม.4/11
14 21599 นางสาวสุภนิดา รินอาโปร์ ม.4/11
15 21600 นางสาวอธิชา นามวิเศษ ม.4/11
16 21602 นางสาวอภิญญา สีรับสี ม.4/11