ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20467 เด็กชายธนกิตติ์ ฉ่ำโสฬส ม.1/3
2 20494 เด็กชายธนภัทร พาพลงาม ม.1/4
3 20497 เด็กชายธนวัฒน์ คงเกิด ม.1/4
4 20506 เด็กชายธีร์รัชชัย ตุมผะกา ม.1/4
5 20510 เด็กชายนราวิชญ์ ตุมดาวเรือง ม.1/4
6 20511 เด็กชายนิชคุณ แก้วคนตรง ม.1/4
7 20519 เด็กหญิงธัญวรัตม์ ประทา ม.1/4
8 20522 เด็กหญิงนริศรา ศรีนางรอง ม.1/4
9 20555 เด็กชายมงคล วิธีดี ม.1/5
10 20644 เด็กชายอัครพล ส่งแสง ม.1/7
11 20645 เด็กชายอาทิตย์ สาแก้ว ม.1/7
12 20655 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฉ่ำโสฬส ม.1/7
13 20660 เด็กหญิงอาริสา มั่งประสิทธิ์ ม.1/7
14 20666 เด็กหญิงไอริณ พึ่งมานะ ม.1/7