ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20391 เด็กชายศรายุธ คุยกลาง ม.1/1
2 20405 เด็กชายกรกฎ แก้วกลม ม.1/2
3 20411 เด็กชายกิตติ อุกา ม.1/2
4 20415 เด็กชายกีรติ อุกา ม.1/2
5 20417 เด็กชายขจรศักดิ์ ปราณีตพลกรัง ม.1/2
6 20436 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เฉียงพิมาย ม.1/2
7 20437 เด็กหญิงกัณนิกา ประเสริฐวงค์ ม.1/2
8 20484 เด็กหญิงณฐมน เบ็ญจคุ้ม ม.1/3
9 20514 เด็กหญิงทักษอร มีสมานพงษ์ ม.1/4
10 20520 เด็กหญิงธัญสุดา เดชวงษา ม.1/4
11 20527 เด็กหญิงนันทิยา ภูมิศูนย์ ม.1/4
12 20530 เด็กหญิงนิภาภัทร ยอดวงกอง ม.1/4
13 20531 เด็กหญิงนิศารัตน์ นันทะเสน ม.1/4
14 20535 เด็กหญิงสุพัชฌา บุญมา ม.1/4
15 20615 เด็กหญิงวิรากานต์ งามสพั่ง ม.1/6
16 20637 เด็กชายอนุวัฒน์ เป็นนวล ม.1/7
17 20640 เด็กชายอภิรุจ อ่อนทองหลาง ม.1/7
18 20641 เด็กชายอรรถเศรษฐ์ นิลชัย ม.1/7
19 20643 เด็กชายอัครพล พรมกูล ม.1/7
20 20951 เด็กหญิงจุฑามาศ ม่วงสำเภา ม.1/4