ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20407 เด็กชายกฤษฎา สุขดาษ ม.1/2
2 20409 เด็กชายกษิดิ์เดช มาบิดา ม.1/2
3 20537 เด็กชายปรเมศวร์ สีโท ม.1/5
4 20538 เด็กชายปรัชญา สุขภูธร ม.1/5
5 20541 เด็กชายปาฏิหาริย์ ชะรุงรัมย์ ม.1/5
6 20544 เด็กชายพีรภัทร บุญก้อน ม.1/5
7 20548 เด็กชายภควัฒน์ ปรางประโคน ม.1/5
8 20552 เด็กชายภูริทัศ ใสสดศรี ม.1/5
9 20554 เด็กชายภูวิศ จันแสงทอง ม.1/5
10 20592 เด็กชายศักรินทร์ ต่างกลาง ม.1/6
11 20604 เด็กหญิงเมธาพร วิเชียร ม.1/6
12 20606 เด็กหญิงเมธาวี แก้วปริมประ ม.1/6
13 20608 เด็กหญิงวรรณษา เจริญรัมย์ ม.1/6
14 20617 เด็กหญิงศศิพิมพ์ หลอดแก้ว ม.1/6
15 20623 เด็กหญิงสุชัญญา ปัตตาโพธิ์ ม.1/6
16 20633 เด็กชายอดิสรณ์ สุดวงศ์ ม.1/7
17 20642 เด็กชายอวยชัย บูรณะ ม.1/7
18 20652 เด็กหญิงสุภัสสร บุญสุข ม.1/7
19 20954 เด็กหญิงวีณา บุญโชติ ม.1/6
20 21017 ด.ญ.อนัญญา ม่วงไม้ ม.1/5