ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20364 เด็กชายกันตพงศ์ จีนประโคน ม.1/1
2 20365 เด็กชายกิตติเดช เสมารัมย์ ม.1/1
3 20372 เด็กชายชวิศ นาคทองอินทร์ ม.1/1
4 20377 เด็กชายเตชินท์ โกรัมย์ ม.1/1
5 20384 เด็กชายนพดล จันทร์อยู่จริง ม.1/1
6 20386 เด็กชายปัณณวิชญ์ หาญวิเศษ ม.1/1
7 20387 เด็กชายปราริวัตร แดงวิบูลย์ ม.1/1
8 20394 เด็กชายสุรศักดิ์ วงษ์ศรี ม.1/1
9 20397 เด็กหญิงพิมพ์วิภา สีเหลือง ม.1/1
10 20400 เด็กหญิงปณิดา นามลี ม.1/1
11 20401 เด็กหญิงวรรณิดา เจียมสกุล ม.1/1
12 20443 เด็กหญิงเกสรา นิระมาน ม.1/2
13 20445 เด็กหญิงคชาภรณ์ โรจน์บุญถึง ม.1/2
14 20458 เด็กชายณัฐวัตร อาจประโคน ม.1/3
15 20465 เด็กชายธนกฤต พิมชัยสงค์ ม.1/3
16 20536 เด็กชายปฏิกร วงษ์บุญช่วย ม.1/5
17 20562 เด็กหญิงปาลิตา มะสุวรรณ ม.1/5
18 20573 เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญมามอญ ม.1/5
19 20574 เด็กหญิงพิมลพรรณ ชำนาญ ม.1/5
20 20984 เด็กชายวาทิตย์ งามแสง ม.1/1