ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20408 เด็กชายกฤษณะ กว่างสนิท ม.1/2
2 20428 เด็กหญิงกมลพรรณ สิงห์แก้ว ม.1/2
3 20439 เด็กหญิงกันยกรณ์ ช่างคิด ม.1/2
4 20466 เด็กชายธนกฤต สุขแสวง ม.1/3
5 20472 เด็กหญิงจิณห์จุฑา คำค้อม ม.1/3
6 20480 เด็กหญิงฐิตาพร บัวน้ำอ้อม ม.1/3
7 20482 เด็กหญิงฐิติพร ดีแย้ม ม.1/3
8 20496 เด็กชายธนภัทร เสตะพันธ์ ม.1/4
9 20539 เด็กชายปรินทร สายเล็ก ม.1/5
10 20545 เด็กชายพีรภัทร โสมกุล ม.1/5
11 20549 เด็กชายภัทรดนัย พังกระโทก ม.1/5
12 20628 เด็กชายสุทธิพงษ์ สำเร็จ ม.1/7
13 20647 เด็กหญิงสุชาดา ทิพรัตน์ ม.1/7
14 20657 เด็กหญิงอรยา ฮาดดา ม.1/7
15 20658 เด็กหญิงอรัญญา สุขบรรเทิง ม.1/7
16 20659 เด็กหญิงอาธิติญา คำแดง ม.1/7
17 20664 เด็กหญิงเอกปวีร์ มีสมานพงษ์ ม.1/7
18 20953 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พวงจันทร์ ม.1/3
19 20980 เด็กหญิงขวัญจิรา คะเสมา ม.1/5
20 21014 ด.ช.ธนพนธ์ กลุ่มยา ม.1/5