ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20406 เด็กชายกรณ์ดนัย แขมคำ ม.1/2
2 20423 เด็กชายฐปนวัฒน์ แสงสูงเนิน ม.1/2
3 20450 เด็กชายณัฐชนนท์ ขลิบทอง ม.1/3
4 20491 เด็กหญิงดวงดาว ไชยมงคล ม.1/3
5 20550 เด็กชายภาคิม รินทา ม.1/5
6 20570 เด็กหญิงพิชญาภัค เฉนียง ม.1/5