ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19844 เด็กหญิงณัฐณิชา เหลืองกระโทก ม.2/3
2 19947 เด็กชายรัฐภูมิ สิวกระโทก ม.2/6
3 19962 เด็กหญิงรัชนีกร ไต่ตาม ม.2/6
4 19967 เด็กหญิงลัดดาวรรณ ร่มจันทร์ ม.2/6
5 19974 เด็กหญิงวีรดา มะหันตะ ม.2/6
6 19984 เด็กหญิงสิริกานต์ แสงจันทร์ ม.2/6
7 20339 เด็กหญิงชญานิศ ม้าชัย ม.2/6
8 20515 เด็กหญิงทิพย์ธารา โนนไธสง ม.1/4
9 20526 เด็กหญิงนันทิชา ลำพาย ม.1/4
10 20561 เด็กหญิงปาลิตา เชื้อฉุน ม.1/5
11 20578 เด็กหญิงภัทรศญา ไทยเจริญ ม.1/5
12 20587 เด็กชายวีรวุฒิ ตุ่มผะกา ม.1/6
13 20590 เด็กชายศรัณยภัทร เจียมสกุล ม.1/6
14 20599 เด็กชายศุภณัฐ วิชัยรัมย์ ม.1/6
15 20612 เด็กหญิงวิภาพร ปุริโต ม.1/6
16 20613 เด็กหญิงวิภาวดี อุ่มพิมาย ม.1/6
17 20620 เด็กหญิงศุภากร ชินสำโรง ม.1/6
18 20626 เด็กชายสุกฤษฎิ์ สุ่มมาตย์ ม.1/7
19 20630 เด็กชายสุวิจักขณ์ คำมนตรี ม.1/7
20 20632 เด็กชายเหล็กเพชร พอกสนิท ม.1/7