ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20435 เด็กหญิงกัญญาภัค ชินสำโรง ม.1/2
2 20448 เด็กหญิงจารุพิชญา เหลืองสุก ม.1/2
3 20468 เด็กชายธนโชติ เพ็ชรนาค ม.1/3
4 20475 เด็กหญิงชาลิดา จะริบรัมย์ ม.1/3
5 20478 เด็กหญิงญาดา สารีวัด ม.1/3
6 20481 เด็กหญิงฐิตาพร อินทร์นอก ม.1/3
7 20523 เด็กหญิงนฤมล ถุนนอก ม.1/4
8 20532 เด็กหญิงนีรมุกตา ดอมไธสง ม.1/4
9 20559 เด็กหญิงปวีณ์สุดาพรรณ ชิโกศรี ม.1/5
10 20563 เด็กหญิงปิยะดา มณีชูเกตุ ม.1/5
11 20568 เด็กหญิงพรธิดา สถานเถื่อน ม.1/5
12 20576 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง พันกะราช ม.1/5
13 20581 เด็กชายรณกร อินธิรังกูล ม.1/6
14 20584 เด็กชายวีรบุรุษ บุตรสืบสาย ม.1/6
15 20586 เด็กชายวีรวุฒ สมสะอาด ม.1/6
16 20601 เด็กหญิงภิลาวรรณ ยินดีรัมย์ ม.1/6
17 20605 เด็กหญิงเมธาวี ดีสันเทียะ ม.1/6
18 20614 เด็กหญิงวิภาวี เสกขา ม.1/6
19 20616 เด็กหญิงศศิชา พานิช ม.1/6
20 20619 เด็กหญิงศิริวรรณ แสงนวน ม.1/6