ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19724 เด็กชายโกวิท นางาม ม.2/1
2 19746 เด็กชายศรัณยพงศ์ โพธิ์ไข ม.2/1
3 19759 เด็กหญิงกชพร โพธิ์หล้า ม.2/1
4 19761 เด็กหญิงนารถยา พรหมโสฬส ม.2/1
5 19791 เด็กหญิงกวินตรา พรหมศิริพัฒน์ ม.2/2
6 19792 เด็กหญิงกัญญพัชร วิลานันต์ ม.2/2
7 19800 เด็กหญิงขวัญจิรา โพนทอง ม.2/2
8 19804 เด็กหญิงจันทิรา ช่วยค้ำชู ม.2/2
9 19814 เด็กชายณัฐพงค์ ศิริเมฆา ม.2/3
10 19827 เด็กชายธนะรัชต์ อยู่นางรอง ม.2/3
11 19832 เด็กหญิงชนม์ชนก สารนอก ม.2/3
12 19837 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ บุญส่ง ม.2/3
13 19848 เด็กหญิงณิชชานันท์ นิติธรรม ม.2/3
14 19857 เด็กชายธันวา พรรัตนภิบาล ม.2/4
15 19865 เด็กชายนฤพล กระแสโสม ม.2/4
16 19867 เด็กชายปณิภัทร เถาแตง ม.2/4
17 19879 เด็กหญิงนพพัสสร แก้วเลื่อน ม.2/4
18 19942 เด็กชายรังสิกรณ์ พินิจนาม ม.2/6
19 19948 เด็กชายรัฐศาสตร์ เขียวเปี้ย ม.2/6