ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19969 เด็กหญิงวรัญญา สุขดาษ ม.2/6