ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19846 เด็กหญิงณัฐภัสสร วงยะมาต ม.2/3
2 19920 เด็กหญิงปรียนัน โพธิ์แก้ว ม.2/5
3 19922 เด็กหญิงเปรมกมล เฉลิมนาค ม.2/5
4 19940 เด็กหญิงณธิดา แผนทอง ม.2/5
5 19965 เด็กหญิงลักษิกา อบมาลี ม.2/6
6 19966 เด็กหญิงลัดดา เสนาเจริญ ม.2/6
7 19975 เด็กหญิงศศินิภา ทองพราว ม.2/6
8 19979 เด็กหญิงศิริวรรณ โสนางรอง ม.2/6
9 19983 เด็กหญิงสายฝน นิสังข์รัมย์ ม.2/6
10 19996 เด็กชายเสริมศักดิ์ พูนแก้ว ม.2/7
11 20002 เด็กชายอรรถพร ประสานตรี ม.2/7
12 20017 เด็กหญิงสุภชา ลักษณ์พลวงศ์ ม.2/7
13 20018 เด็กหญิงสุภัสสรา อาวุธพันธ์ ม.2/7
14 20023 เด็กหญิงอรวรรณ ที่รัก ม.2/7
15 20026 เด็กหญิงอินธุอร ชนะพันธ์ ม.2/7
16 20028 เด็กหญิงอุไรพร กำพังเทียม ม.2/7
17 20956 เด็กหญิงชรัญญา สุกกูล ม.2/7
18 20974 เด็กหญิงอัมราพร ธรรมประโคน ม.2/7
19 20976 เด็กหญิงสุจิตรา โคตะ ม.2/6
20 20982 เด็กหญิงนภัสกร นุชสาย ม.2/2