ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19809 เด็กชายณรงค์กต แย้มวิเศษ ม.2/3
2 19818 เด็กชายแทนพงษ์ ศิริสุข ม.2/3
3 19825 เด็กชายธนวิชญ์ จอดกลาง ม.2/3
4 19828 เด็กชายธเนศ บุดางาม ม.2/3
5 19903 เด็กชายพีรชัย ม่วงสำเภา ม.2/5
6 19910 เด็กชายมีชัยวอง บุญเรือง ม.2/5
7 19915 เด็กชายรพีพงค์ ศิริพยัคฆ์ ม.2/5
8 19916 เด็กชายรพีพัฒน์ ศรีสุพงษ์ ม.2/5
9 19990 เด็กชายสิรภพ แก้วจีน ม.2/7
10 19991 เด็กชายสิรภัทร เด่นดวงเดือน ม.2/7
11 19992 เด็กชายสิรวิชญ์ ขวัญกระโทก ม.2/7
12 19993 เด็กชายสุภชา ฉ่ำโสฬส ม.2/7
13 19995 เด็กชายสุรเชษฐ์ เศรษฐี ม.2/7
14 19998 เด็กชายอธิคมน์ อยู่สุขดี ม.2/7
15 20006 เด็กชายเอกลักษณ์ ชินรัมย์ ม.2/7
16 20008 เด็กหญิงสิริณพร ปานงูเหลือม ม.2/7
17 20010 เด็กหญิงสุชานันท์ รินไธสง ม.2/7
18 20012 เด็กหญิงสุดาพร สื่อกลาง ม.2/7
19 20021 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สำราญดี ม.2/7
20 20955 เด็กชายธนากร บุญโชติ ม.2/7