ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19862 เด็กชายธีรภัทร นาเคน ม.2/4
2 19868 เด็กชายปภัชเดช จำปีกาง ม.2/4
3 19869 เด็กชายปริญญา ภูผาเพชร ม.2/4
4 19873 เด็กหญิงธัญญศิริ คำไหล ม.2/4
5 19874 เด็กหญิงธันย์ชนก สิทธิวัฒน์ ม.2/4
6 19875 เด็กหญิงธารระริน ศรีทอง ม.2/4
7 19881 เด็กหญิงนัทชา กุยลอยทาม ม.2/4
8 19882 เด็กหญิงนันทภัค อินเรศ ม.2/4
9 19885 เด็กหญิงนารี เกิดแสง ม.2/4
10 19888 เด็กหญิงนิภาวัลย์ ศรีวังราช ม.2/4