ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19950 เด็กชายวรกิต วงษ์บุญยัง ม.2/6
2 19951 เด็กชายวรเมธ แก้วกลม ม.2/6
3 19953 เด็กชายวัชรากรณ์ ยิ้มรัมย์ ม.2/6
4 19959 เด็กชายศิลา หอมกลิ่น ม.2/6
5 20334 เด็กชายกันตภณ ตอบกุลกิติกร ม.2/6