ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19831 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญคุ้ม ม.2/3
2 19834 เด็กหญิงญาณภัทร คำภูชาติ ม.2/3
3 19836 เด็กหญิงฐานิกา จำปาร้อย ม.2/3
4 19839 เด็กหญิงฐิติวรดา บุตรวาปี ม.2/3
5 19845 เด็กหญิงณัฐนิชา ทินนารัตน์ ม.2/3
6 19854 เด็กชายธรรมสรณ์ สิงห์คูณ ม.2/4
7 19855 เด็กชายธวัชชัย จันอาหาร ม.2/4
8 19856 เด็กชายธันวา เกิดรัมย์ ม.2/4
9 19858 เด็กชายธันวากร ผาชา ม.2/4
10 19859 เด็กชายธิติศักดิ์ ชาติมนตรี ม.2/4
11 19864 เด็กชายธีรากรณ์ แก้วกลม ม.2/4
12 19866 เด็กชายนิธิกร กฤษณะสุวรรณ ม.2/4
13 19899 เด็กชายพงศธร ผาสีดา ม.2/5
14 19913 เด็กชายโยทิน อุ่มพิมาย ม.2/5
15 19923 เด็กหญิงพรทิวา พวงผกา ม.2/5
16 19944 เด็กชายรัชชานนท์ สิทธิศร ม.2/6
17 19960 เด็กชายศิวัฒน์ สุระขันธ์ ม.2/6
18 19981 เด็กหญิงโศพิณญา นาสุรินทร์ ม.2/6
19 20318 เด็กชายณัฐวรา ประใจครบุรี ม.2/4
20 20960 เด็กหญิงจุฑามาศ พรมโพธิ์ ม.2/4