ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19733 เด็กชายธนวัฒน์ ราชโส ม.2/1
2 19780 เด็กชายฉัตรมงคล เกาแกกูล ม.2/2
3 19784 เด็กชายชวิน สังข์กูล ม.2/2
4 19813 เด็กชายณัฐดนย์ แดนกลาง ม.2/3
5 19821 เด็กชายธนเดช สว่างภพ ม.2/3
6 19822 เด็กชายธนภัทร แซ่วื่อ ม.2/3
7 19823 เด็กชายธนวัฒน์ ทองเกลี้ยง ม.2/3
8 19829 เด็กชายธีภพ แซมศรี ม.2/3
9 19843 เด็กหญิงณัฏฐิกานต์ ปัดทุม ม.2/3
10 19870 เด็กชายปัญญวัต ฉ่ำโสฬส ม.2/4
11 19877 เด็กหญิงธิดารัตน์ เหลวกูล ม.2/4
12 19917 เด็กหญิงปณิดา จำเนียรกูล ม.2/5
13 19932 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สายเล็ก ม.2/5
14 19968 เด็กหญิงวนิดา ชาแท่น ม.2/6
15 19972 เด็กหญิงวริศรา สุภาพ ม.2/6
16 19980 เด็กหญิงศุภารา ดีผาย ม.2/6
17 19987 เด็กชายศุภวิชญ์ ไพเราะ ม.2/7