ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19764 เด็กชายกชพงษ์ สวนพฤกษา ม.2/2
2 19767 เด็กชายกวี แก้วศรี ม.2/2
3 19773 เด็กชายคุณากร ฤกษ์ยามดี ม.2/2
4 19777 เด็กชายจิตติกร จรเอ้กา ม.2/2
5 19778 เด็กชายจิระวิทย์ จันทรคติ ม.2/2
6 19779 เด็กชายจีรทีปต์ ศรีนพรม ม.2/2
7 19781 เด็กชายฉัตรเมธี นิ่มประโคน ม.2/2
8 19783 เด็กชายชโนทัย ปักกาสาร ม.2/2
9 19785 เด็กชายชิษณุพงศ์ ปิ่นศักดิ์ ม.2/2
10 19787 เด็กหญิงกนกภรณ์ สืบเพ็ง ม.2/2
11 19790 เด็กหญิงกมลรัตน์ พิมพ์พวง ม.2/2
12 19798 เด็กหญิงกีรติญา อัปมะทัง ม.2/2
13 19801 เด็กหญิงเขมนิจ ทวีสวย ม.2/2
14 19806 เด็กหญิงจิดาภา ศิริพรทุม ม.2/2
15 19807 เด็กหญิงจิรารัชต์ มาสุข ม.2/2
16 19835 เด็กหญิงญาณากร โสภา ม.2/3
17 19842 เด็กหญิงณัฎฐณิชา อาบรัมย์ ม.2/3
18 19851 เด็กหญิงธนพร มีสมาน ม.2/3
19 19852 เด็กหญิงธนัญชนก เชนชัย ม.2/3
20 20968 เด็กหญิงจาฏุพัจน์ พันธ์ทอง ม.2/2