ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18163 นายธนัท หงษ์วิเศษ ม.6/1
2 18607 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีกิมแก้ว ม.5/11
3 18609 นางสาวภานุมาศ วรเชษฐ์ ม.5/11
4 18658 นางสาวสุทธวีร์ หนูช้างเผือก ม.5/11
5 20078 เด็กชายพุทธปกรณ์ พันธ์ศรีวนิช ม.3/9
6 20084 เด็กชายณัฐภัทร ศรีสุข ม.3/9
7 20085 เด็กชายปรีชา สมเที่ยง ม.3/9
8 20147 เด็กหญิงธนัชชา สวายพล ม.3/10
9 20211 นายวรพงษ์ อบทองหลาง ม.6/1
10 20476 เด็กหญิงแชร พาร์ ลาวเดส ม.2/3
11 20478 เด็กหญิงญาดา สารีวัด ม.2/3
12 20481 เด็กหญิงฐิตาพร อินทร์นอก ม.2/3
13 20583 เด็กชายรัฐศาสตร์ มณีแสง ม.2/6
14 20595 เด็กชายศิลกร เริงรมย์ ม.2/6
15 20600 เด็กชายศุภฤกษ์ สุวรรณชัยรบ ม.2/6
16 20714 เด็กชายชัยชนะ บริสุทธิ์ ม.2/9
17 20717 เด็กชายนิววงศกร สัตรัมย์ ม.2/9
18 20722 เด็กชายภูมิชนาจ โลกประโคน ม.2/9
19 20726 เด็กชายอิสระ รักษายงค์ ม.2/9
20 20940 นางสาวณิชนันทน์ ชดพรมราช ม.5/11
21 20941 นางสาวณีรนุท ขุมทอง ม.5/11
22 20943 นางสาวบุศรินทร์ สมสีไสย ม.5/11
23 20944 นางสาวปณิดา ทายประโคน ม.5/11
24 21072 เด็กชายภาณุวัฒน์ โป้ห้อง ม.1/2
25 21079 เด็กชายสรรพธรรม ทิพย์ประมวล ม.1/2
26 21092 เด็กหญิงพัชราภา ดวงมาเกิด ม.1/2
27 21228 เด็กชายคณิศ สิทธิจันทร์ ม.1/6
28 21323 เด็กชายปริญญา ประดิษฐ์วงศ์ ม.1/8
29 21352 เด็กชายปิยนันท์ พิลาศรี ม.1/9
30 21358 เด็กชายพิพัฒน์ พงษ์พีระ ม.1/9