ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19991 เด็กชายสิรภัทร เด่นดวงเดือน ม.3/7
2 19998 เด็กชายอธิคมน์ อยู่สุขดี ม.3/7
3 20005 เด็กชายเอกกวิน ธรรมประโคน ม.3/7
4 20411 เด็กชายกิตติ อุกา ม.2/2
5 20415 เด็กชายกีรติ อุกา ม.2/2
6 20427 เด็กหญิงกมลชนก เรืองไพศาล ม.2/2
7 20430 เด็กหญิงกมลลักษณ์ เหงี่ยมสูงเนิน ม.2/2
8 20431 เด็กหญิงกรองแก้ว แสงทัพ ม.2/2
9 20442 เด็กหญิงเกตน์สินี แสงภักดี ม.2/2
10 20444 เด็กหญิงเขมจิรา นนทะศรี ม.2/2
11 20447 เด็กหญิงจันทร์ณภา สิงห์อุดม ม.2/2
12 20556 เด็กหญิงปภาดา มาตรนอก ม.2/5
13 20557 เด็กหญิงปรารถนา ปราสาทสูง ม.2/5
14 20558 เด็กหญิงปวันรัตน์ ขันจะโป๊ะ ม.2/5
15 20561 เด็กหญิงปาลิตา เชื้อฉุน ม.2/5
16 20564 เด็กหญิงเปรมยุดา บุญเรือน ม.2/5
17 20566 เด็กหญิงพรทิพา ชะมาเพชร ม.2/5
18 20567 เด็กหญิงพรทิวา ฉันทะดี ม.2/5
19 20569 เด็กหญิงพัชริดา กาสี ม.2/5
20 20571 เด็กหญิงพิชญาภา ตุมผะกา ม.2/5
21 20572 เด็กหญิงพิชญาภา แสนพิมพ์ ม.2/5
22 20575 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กว่างสนิท ม.2/5
23 20663 เด็กหญิงอุดมพร พิริยะนิติ ม.2/7
24 20667 เด็กหญิงไอริณ ชัยมงคล ม.2/7
25 20684 เด็กหญิงเกตุศราภรณ์ ส้มสาย ม.2/8
26 20706 เด็กหญิงหฤทัย สุนทะมาลา ม.2/8
27 20708 เด็กหญิงอรุโณทัย ชุมจิตร ม.2/8
28 20727 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุภผล ม.2/9
29 20952 เด็กหญิงบัณฑิตา ออมวิหาร ม.2/2
30 21016 เด็กหญิงศศิวิมล ทุมทุมา ม.2/8