ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17982 นางสาวสิริกัญญา อ่อนวาที ม.6/9
2 18167 นางสาวกัลยกร นางาม ม.6/2
3 18613 นางสาวรดามณี ยอดนางรอง ม.5/8
4 19334 นางสาวอนัญญา เเก้วกำกง ม.4/6
5 19759 เด็กหญิงกชพร โพธิ์หล้า ม.3/1
6 20396 เด็กหญิงพนิตพร ปานใจนาม ม.2/1
7 20397 เด็กหญิงพิมพ์วิภา สีเหลือง ม.2/1
8 20399 เด็กหญิงน้ำฝน หาสุข ม.2/1
9 20402 เด็กหญิงศศิธร อิติปิ ม.2/1
10 20529 เด็กหญิงนิชกานต์ พรมโสฬส ม.2/4
11 20533 เด็กหญิงบัณฑิตา วงศ์เพ็ชร ม.2/4
12 20788 เด็กหญิงปนัดดา ทิมพิทักษ์ ม.2/10
13 21000 นางสาวกชกร มิเถาวัลย์ ม.5/11
14 21052 เด็กหญิงพิรานันท์ ดาประโคน ม.1/1
15 21170 เด็กหญิงพรกมล เฟียดชัยภูมิ ม.1/4
16 21176 เด็กหญิงศศินันท์ เหลือดี ม.1/4
17 21177 เด็กหญิงศศิภัสสร กองบุตร ม.1/4
18 21344 เด็กหญิงพรรณิภา พันไธสงค์ ม.1/8
19 21345 เด็กหญิงพรรณิสา พังกระโทก ม.1/8
20 21503 เด็กหญิงกุลรดา ผิวเหลือง ม.1/12
21 21504 เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล ตรีสันเทียะ ม.1/12
22 21506 เด็กหญิงธนพร เวหน ม.1/12
23 21507 เด็กหญิงนภาพร ขันแก้ว ม.1/12
24 21508 เด็กหญิงรุ่งดาริน พระโบราณเมือง ม.1/12
25 21509 เด็กหญิงวรดา ดวงสูงเนิน ม.1/12
26 21510 เด็กหญิงอริสา ณ นคร ม.1/12
27 21525 นางสาวกนกวรรณ เเก่นกล้า ม.4/4
28 21540 นางสาววริศรา ไวทำ ม.4/5
29 21601 นางสาวอนุธิดา สมมา ม.4/11
30 21607 เด็กหญิงเมทินี ชูชะรัมย์ ม.2/1