ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18063 นางสาวชนันท์ญา สุดาปั่น ม.6/5
2 18069 นางสาวชนิสรา พระแก้ว ม.6/5
3 18075 นางสาวธันยชนก ศรีตะสังข์ ม.6/5
4 18095 นางสาวภัทรวดี ดำศรี ม.6/5
5 18099 นางสาววิลาสินี วรรณกาล ม.6/5
6 18118 นายวัชรินทร์ สถานเถื่อน ม.6/5
7 18121 นายศุภสัณห์ ขันบุญ ม.6/5
8 18126 นางสาวระพีปาน บุญมามอญ ม.6/5
9 18129 นางสาวรุ่งนภา พูนผล ม.6/5
10 18132 นางสาววราภรณ์ พิมประโคน ม.6/5
11 18136 นางสาววิจิตรา ประสงค์ ม.6/5
12 18141 นางสาวศศิกานต์ แก้วไพฑูรย์ ม.6/5
13 18147 นางสาวศิริกาญจน์ เชนประโคน ม.6/5
14 18151 นางสาวสุชาวดี โคตรภูธร ม.6/5
15 18152 นางสาวสุดารัตน์ แก้วรากยาง ม.6/5
16 18171 นางสาวเขมจิรา คุณล้าน ม.6/5
17 18187 นางสาวปวริศา สีดาชมภู ม.6/5
18 19944 เด็กชายรัชชานนท์ สิทธิศร ม.3/6
19 19960 เด็กชายศิวัฒน์ สุระขันธ์ ม.3/6
20 19964 เด็กหญิงรุ่งอรุณ โคสีงาม ม.3/6
21 19968 เด็กหญิงวนิดา ชาแท่น ม.3/6
22 19990 เด็กชายสิรภพ แก้วจีน ม.3/7
23 19997 เด็กชายอติเทพ แคมพ์เบล -มูดี้ ม.3/7
24 19999 เด็กชายอนุกูล จ่างโพธิ์ ม.3/7
25 20042 เด็กชายธีระพัฒน์ นวลอนันต์ ม.3/8
26 20057 เด็กหญิงจิราภัค ปุละโก ม.3/8
27 20357 เด็กชายอารักษ์ ชิ้นฮะง้อ ม.3/6
28 20359 เด็กชายหิรัณย์ เพ็ญจันทร์เจ้า ม.3/6
29 20407 เด็กชายกฤษฎา สุขดาษ ม.2/2
30 21260 เด็กหญิงจิรัศญา พรมเลิศ ม.1/6