ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19179 นายนฤเบศธิ์ เศกขา ม.4/8
2 19196 นางสาวนิธิสา ปัญญา ม.4/7
3 19212 นางสาวสิริวิมล ตรีวิเศษ ม.4/9
4 19261 นายรัฐศาสตร์ แสงพันธ์ ม.4/5
5 19276 นางสาววรรณวิภา พังกระโทก ม.4/9
6 19277 นางสาววรรณิดา สิงห์เมืองพล ม.4/5
7 19284 นางสาววิไลวรรณ พางาม ม.4/9
8 19299 นางสาวสายรุ้ง ม่วงสำเภา ม.4/2
9 19437 นายณัฐชนน เกาแกกูล ม.4/1
10 19440 นายพิชญุชต์ แซ่เล้า ม.4/1
11 19443 นายรัตนชัย แก้วสิงห์ ม.4/8
12 19451 นางสาวกัญญาพัชร สุขงาม ม.4/1
13 19457 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปาราชิตัง ม.4/1
14 19655 นายประพันธ์กานท์ ทิพย์ประมวล ม.4/8
15 19840 เด็กหญิงฐิติวรดา เลิศสุก ม.3/3
16 19970 เด็กหญิงวราภรณ์ เปล่งขำ ม.3/6
17 19972 เด็กหญิงวริศรา สุภาพ ม.3/6
18 19980 เด็กหญิงศุภารา ดีผาย ม.3/6
19 19988 เด็กชายสิทธิชัย ชื่นพงษา ม.3/7
20 20354 เด็กหญิงกันต์กมล ภูมิเรศสุนทร ม.3/3
21 20955 เด็กชายธนากร บุญโชติ ม.3/7
22 21091 เด็กหญิงพรศิริ ชาติเผือก ม.1/2
23 21266 เด็กชายโชคทวีชัย คำดอกไม้ ม.1/7
24 21272 เด็กชายดนัย พรหมโสฬส ม.1/7
25 21332 เด็กหญิงปฐมาวดี ปะทัง ม.1/8
26 21374 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เลิศสุก ม.1/9
27 21375 เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา ลีแสน ม.1/9
28 21511 นายอัครัช จำปาสี ม.4/1
29 21539 นางสาววรรณษา ทองทา ม.4/5