ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18057 นางสาวขนิษฐา แสนประดิษฐ์ ม.6/5
2 18135 นางสาววารุณี ภูมิศรีจันทร์ ม.6/5
3 18184 นางสาวนิติรัตน์ บุญหนัก ม.6/5
4 18193 นางสาวพิชญาภา ปัดคำ ม.6/5
5 18196 นางสาวแพรวรุ่ง คงกันกง ม.6/5
6 18198 นางสาวภัทราวดี แสงภักดี ม.6/5
7 18201 นางสาวมานิตา โยธิโน ม.6/5
8 18514 นางสาวดวงกมล พรมโสภิษฐ์ ม.5/2
9 18559 นางสาวปนัดดา วงษ์รัมย์ ม.5/2
10 18561 นางสาวปราชญ์ชยาพร บุญยิ่ง ม.5/9
11 18562 นางสาวปรีญาภา มูลบัว ม.5/7
12 18563 นางสาวปริยาภรณ์ ทินรัมย์ ม.5/2
13 18566 นางสาวปาลินี ม่วงนางรอง ม.5/2
14 18626 นายศิรวัฒน์ โพชน์ภักดี ม.5/9
15 18628 นายศิรสิทธิ์ สิงห์ชาดา ม.5/10
16 18654 นางสาวสุคนทวา ท่าดี ม.5/9
17 18685 นางสาวกัญลญา พันสาง ม.5/2
18 18688 นางสาวสุภัทราพันธ์ สีชัยตุง ม.5/10
19 18689 นางสาวสุภัทราภรณ์ สีชัยตุง ม.5/10
20 18701 นางสาวอมรทิพย์ โคสีงาม ม.5/2
21 18705 นางสาวอริยา ปะนันโต ม.5/9
22 18776 นางสาวกัลย์สุดา กองดวง ม.5/10
23 18793 นางสาวพิทยาภรณ์ ดอนจันทึก ม.5/10
24 19467 นางสาวเบญญาภา คุณล้าน ม.4/1
25 19469 นางสาวพิมพ์บุญ ปัดชา ม.4/1
26 19477 นางสาวสารินี รองพล ม.4/1
27 20861 นางสาวปิยะดา ได้พร้อม ม.5/2
28 20863 นางสาวสรนันท์ วิเชียรพงษ์ ม.5/2
29 20874 นางสาวฐิดาภา ยอดนางรอง ม.5/5
30 20917 นางสาวอัยยาวีร์ เจียชาลีคณาวุฒิ ม.5/9