ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17887 นางสาวปณิดา สกุลศรี ม.6/1
2 17894 นางสาวปิยะดา อรรคโยโค ม.6/1
3 17922 นางสาวพริสา บุญพิรุณ ม.6/1
4 17965 นางสาววรัญญา จูกูล ม.6/1
5 17976 นางสาวศิริรัตน์ จงชมผา ม.6/1
6 18006 นางสาวสุดารัตน์ นุโยค ม.6/1
7 18093 นางสาวพูนทรัพย์ สุริยันต์ ม.6/1
8 18170 นางสาวขวัญจิรา โพธิ์ดนัย ม.6/1
9 18173 นางสาวจีรณา ปลาน้อย ม.6/1
10 18197 นางสาวภัทรสุดา บุญมามอญ ม.6/1
11 19024 นางสาวลลิตา สินธุรัตน์ ม.6/1
12 20210 นายปฏิวัติ สุขกูล ม.6/1
13 20215 นางสาวอัญมณี จึงมีชัย ม.6/1
14 21010 นางสาวนัตติยา โชคบัณฑิต ม.4/3
15 21130 เด็กหญิงพัชญ์ฑิตา กางรัมย์ ม.1/3
16 21519 นางสาวพรนิพา อาวุธพันธ์ ม.4/3