ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17872 นายปฏิพน ไสวครบุรี ม.6/1
2 17885 นางสาวบัณฑิตา ศรีสง่า ม.6/1
3 17892 นางสาวปริยากร แก้วหอม ม.6/1
4 17896 นางสาวไปรยา บึ่งพรม ม.6/1
5 18087 นางสาวพรนิภา จันทสิทธิ์ ม.6/1
6 18097 นางสาววิมล นิยม ม.6/1
7 18109 นางสาวโสรยา เรืองสว่าง ม.6/1
8 18154 นางสาวโสภิตา ชินรัมย์ ม.6/1
9 18162 นายทัภษพร พรหมมินทร์ ม.6/5
10 19291 นางสาวศิริประภา สุทธิสาร ม.4/2
11 19995 เด็กชายสุรเชษฐ์ เศรษฐี ม.3/7
12 20049 เด็กชายวัชระ ชินะประภา ม.3/8
13 20088 เด็กหญิงกมลรัตน์ ปลื้มกมล ม.3/9
14 20089 เด็กหญิงกัญจน์จิรา ป้องแดง ม.3/9
15 20091 เด็กหญิงขวัญเนตร กองรัมย์ ม.3/9
16 20094 เด็กหญิงชวัลลักณ์ เจริญยิ่ง ม.3/9
17 20095 เด็กหญิงญาดา ดวงสูงเนิน ม.3/9
18 20096 เด็กหญิงฐิตารีย์ เขมะโร ม.3/9
19 20102 เด็กหญิงธิดากานต์ จิตรวงศา ม.3/9
20 20108 เด็กหญิงพิชญาภา นิสัยกล้า ม.3/9
21 20113 เด็กหญิงศิรินภา ศรีกิมแก้ว ม.3/9
22 20117 เด็กหญิงอภิญญา กลมเกลียว ม.3/9
23 20118 เด็กหญิงอภิญญา มาลัยไธสง ม.3/9
24 20142 เด็กหญิงชิดชนก ศรีรักษ์ ม.3/10
25 20153 เด็กหญิงเบญจวรรณ ดวงศรี ม.3/10
26 20156 เด็กหญิงพิชญพัชร อาจประโคน ม.3/10
27 20162 เด็กหญิงสุภาสินี เพิ่มทอง ม.3/10
28 20213 นางสาวภัทรมัย โสวัตร ม.6/1
29 20214 นางสาวเมธาวี บุญเลี้ยง ม.6/1
30 21580 นายธีรเดช สุขล้อม ม.4/10