ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17797 นางสาวกัลยาณี ขวัญมงคล ม.6/4
2 18833 นางสาวชนาธิป อุ่นเรือง ม.5/5
3 19079 นางสาวอาจารี พรหมภักดิ์ ม.4/6
4 19094 นายเจษฎาพร บุญตาแสง ม.4/10
5 19144 นางสาวจุฑารัตน์ นำลอง ม.4/10
6 19156 นางสาวญาณิศา หอมเทียม ม.4/10
7 19163 นางสาวดวงพร หอมประพันธ์ ม.4/10
8 19164 นางสาวทองเพชรพลอย ดอนลาดลี ม.4/10
9 19166 นางสาวธนพร เหลืองสุข ม.4/10
10 19249 นางสาวมนัสขวัญ พันธ์งาม ม.4/11
11 19426 นางสาวสาวิตรี สุ่มมาตร ม.4/6
12 19773 เด็กชายคุณากร ฤกษ์ยามดี ม.3/2
13 19778 เด็กชายจิระวิทย์ จันทรคติ ม.3/2
14 19783 เด็กชายชโนทัย ปักกาสาร ม.3/2
15 19785 เด็กชายชิษณุพงศ์ ปิ่นศักดิ์ ม.3/2
16 19857 เด็กชายธันวา พรรัตนภิบาล ม.3/4
17 19865 เด็กชายนฤพล กระแสโสม ม.3/4
18 19867 เด็กชายปณิภัทร เถาแตง ม.3/4
19 19878 เด็กหญิงธิติกานต์ ปานใจนาม ม.3/4
20 19879 เด็กหญิงนพพัสสร แก้วเลื่อน ม.3/4
21 19880 เด็กหญิงนภสร ผลิผล ม.3/4
22 19884 เด็กหญิงนาถทิวา ดีบ้านโศก ม.3/4
23 19887 เด็กหญิงนิตยา จำปาคำ ม.3/4
24 19894 เด็กหญิงบุษกร ทรงรัมย์ ม.3/4
25 19977 เด็กหญิงศิริกัญญา เกิดบุตร์ ม.3/6
26 19985 เด็กหญิงสิริญยากรณ์ ศรีจันทร์ ม.3/6
27 20056 เด็กหญิงขวัญจิรา หัดรัดชัย ม.3/4
28 20320 นายนัฒวุตณ์ พวงเเสง ม.4/10
29 20398 เด็กหญิงธนภรณ์ ม่วงสำเภา ม.2/1
30 20493 เด็กชายธนภัทร ทองสุภาพ ม.2/4
31 20500 เด็กชายธราเทพ จินดาศรี ม.2/4
32 20501 เด็กชายธีรโชค แก้วกลม ม.2/4
33 20503 เด็กชายธีรพัฒธ์ ปันวรรณา ม.2/4
34 20504 เด็กชายธีรภัทร์ ทิพย์กระโทก ม.2/4
35 20509 เด็กชายนพชัย มีเอม ม.2/4
36 20539 เด็กชายปรินทร สายเล็ก ม.2/5
37 20543 เด็กชายพีรณัฐ สังขระ ม.2/5
38 21014 เด็กชายธนพนธ์ กลุ่มยา ม.2/5
39 21235 เด็กชายจีรพงษ์ เพิ่มเติม ม.1/6
40 21268 เด็กชายณภัทร ชิงชัย ม.1/7
41 21271 เด็กชายณัฐวุฒิ คำนึง ม.1/7
42 21310 เด็กชายธีรภัทร เจียมสกุล ม.1/8
43 21315 เด็กชายนัฐวิทย์ โทอรัญ ม.1/8
44 21317 เด็กชายนิรุตติ์ ประกลม ม.1/8
45 21318 เด็กชายบุญญาพัฒน์ เสกขา ม.1/8
46 21393 เด็กชายรัชพล อ่อนน้อม ม.1/10
47 21498 เด็กชายศุภกฤต อิ่มเขียน ม.1/12
48 21505 เด็กหญิงณัฐชยา มีสานุ ม.1/12
49 21572 นางสาวดลพร ชื่นวิเศษสุข ม.4/9
50 21581 นางสาวกรกนก แก้วปริมประ ม.4/10