ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17789 นางสาวกวินนาฎ ว่องไว ม.6/6
2 17860 นายธนาดล ปักการะโน ม.6/10
3 19082 นายนายกรวิชญ์ สีหาบุตร ม.4/3
4 19098 นายชินวัฒน์ สวยประโคน ม.4/9
5 19099 นายชิษณุพงศ์ ดาทอง ม.4/10
6 19122 นางสาวจีราพร เดชจรูญ ม.4/9
7 19239 นางสาวเพชรไพลิน อะช่วยรัมย์ ม.4/8
8 19283 นางสาววริศรา โสมะมี ม.4/9
9 19292 นางสาวศิริพร ศิริสวัสดิ์ ม.4/7
10 19328 นางสาวสุพิชญา เสมารัมย์ ม.4/3
11 19369 นางสาวณัฏฐธิดา บัติประโคน ม.4/9
12 19370 นางสาวณัฐนันท์ เส็งไทยแท้ ม.4/7
13 19376 นางสาวนิศาชล กล้าจงยิ่ง ม.4/3
14 19378 นางสาวพรธีรา อยู่ยั่งยืน ม.4/7
15 19384 นางสาววริศรา บุญจันทร์ ม.4/8
16 19905 เด็กชายภูริ ทองหล่อ ม.3/5
17 19915 เด็กชายรพีพงค์ ศิริพยัคฆ์ ม.3/5
18 20223 นางสาวผลิดา ฉวีรัมย์ ม.6/2
19 20224 นางสาวศรีรัตน์ จู๋นางรอง ม.6/2
20 20247 นางสาวเกศรินทร์ ขาวรัมย์ ม.6/6
21 20253 นางสาวนฤมล ปินะกาพัง ม.6/6
22 20269 นางสาวแพรวา เดชวารี ม.6/7
23 20371 เด็กชายเจตนิพัทธ์ สว่างวงษ์ ม.2/1
24 20777 เด็กหญิงจอมขวัญ เครื่องคว้าดำ ม.2/10
25 20783 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชดพรมราช ม.2/10
26 20786 เด็กหญิงนริศรา วัชระวรพันธ์ ม.2/10
27 20797 เด็กหญิงสุทารัตน์ แสนอินเฮียง ม.2/10
28 20954 เด็กหญิงวีณา บุญโชติ ม.2/6
29 20959 เด็กชายณัฐวัศห์ วิเศษฤทธิ์ ม.2/3
30 20967 นางสาวสุนิษา ลำเพือย ม.6/6
31 21055 เด็กหญิงมนัสนันท์ สิมวงภักดี ม.1/1
32 21160 เด็กหญิงเกณิกา สว่างภพ ม.1/4
33 21325 เด็กหญิงน้ำเพชร สนใจ ม.1/8
34 21412 เด็กหญิงวชิรญาณ์ แทนไธสง ม.1/10
35 21417 เด็กหญิงวิลาสินี จิตสีดา ม.1/10
36 21428 เด็กหญิงสุดาทิพย์ แฝงนอก ม.1/10
37 21440 เด็กชายอนุวัฒน์ วนไธสง ม.1/11
38 21518 นางสาวนวพร ขาวสอาด ม.4/3
39 21551 นางสาวนารีรัตน์ ส่องแสง ม.4/7
40 21552 นางสาวนิยตา ไหมทอง ม.4/7
41 21557 นางสาวจิรัชญา เพิ่มกระโทก ม.4/8
42 21560 นางสาวอุไรวรรณ มูลภาที ม.4/8
43 21565 นายพงศกร วงษ์เนตร ม.4/9
44 21566 นายโยธิน จะคำรัมย์ ม.4/9
45 21567 นายวชิรวิชญ์ เกตุฟัก ม.4/9