ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19235 นางสาวพิชญาภรณ์ ไวมาตย์ ม.4/5
2 19238 นางสาวพิมพ์โสภา สุดช่อง ม.4/5
3 20601 เด็กหญิงภิลาวรรณ ยินดีรัมย์ ม.2/6
4 20614 เด็กหญิงวิภาวี เสกขา ม.2/6
5 20619 เด็กหญิงศิริวรรณ แสงนวน ม.2/6
6 21164 เด็กหญิงด.ญ หนึ่งธิดา จุลกิ่ง ม.1/4
7 21165 เด็กหญิงธนารัตน์ อ่อนวาที ม.1/4
8 21167 เด็กหญิงนัชชา อินทิพย์ ม.1/4
9 21196 เด็กหญิงจิดาภา ชนะประโคน ม.1/5
10 21200 เด็กหญิงฐานิตดา กว่างสนิท ม.1/5
11 21211 เด็กหญิงภิญญดา สวายพล ม.1/5
12 21215 เด็กหญิงวรัญญิศา เเก้วสระคู ม.1/5
13 21267 เด็กชายณชพล แก้วกลม ม.1/7
14 21269 เด็กชายณัฐกิตติ์ ยะกระโทก ม.1/7
15 21273 เด็กชายทรงวุฒิ อดีตรัมย์ ม.1/7
16 21276 เด็กชายธนกฤต ร่าเริงยิ่ง ม.1/7
17 21285 เด็กหญิงชลรดา บุญฤทธิ์ ม.1/7
18 21286 เด็กหญิงชุติมา ดาวกระจาย ม.1/7
19 21287 เด็กหญิงฐิดา วิลัยเกตุ ม.1/7
20 21288 เด็กหญิงณัชชา ศิริเมฆา ม.1/7
21 21291 เด็กหญิงณัชริญา เสประโคน ม.1/7
22 21294 เด็กหญิงณัฐธิดา มากกว่าวงค์ ม.1/7
23 21298 เด็กหญิงณัฐสินี จันทร์แดง ม.1/7
24 21299 เด็กหญิงทวีพร ทิมพิทักษ์ ม.1/7
25 21305 เด็กหญิงนฤดี สัตย์รัมย์ ม.1/7
26 21314 เด็กชายนราวุฒิ กลิ่นนาค ม.1/8
27 21331 เด็กหญิงบุณยานุช นุชมิตร ม.1/8
28 21353 เด็กชายปุญญพัฒน์ เลียบบัวป่า ม.1/9
29 21459 เด็กหญิงอภิสรา มาบิดา ม.1/11
30 21463 เด็กหญิงอรษา เย็นโภคา ม.1/11